Εξαίρεση ιδιωτικών λαχείων

7.-(1) Στο άρθρο αυτό-

“ιδιωτικό λαχείο” σημαίνει λαχείο στη Δημοκρατία το οποίο συνίσταται για και για το οποίο η πώληση λαχνών ή δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση περιορίζεται από τους διοργανωτές σε, είτε-

(α) μέλη κάποιου οργανισμού που ιδρύθηκε και που λειτουργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τυχερά παιγνίδια, στοιχήματα ή λαχεία~ ή

(β) πρόσωπα τα οποία εργάζονται όλα στα ίδια υποστατικά~ ή

(γ) πρόσωπα τα οποία διαμένουν όλα στα ίδια υποστατικά,

και το οποίο συνίσταται από πρόσωπα καθένα από τα οποία είναι πρόσωπο προς το οποίο, δυνάμει των πιο πάνω διατάξεων, λαχνοί ή δελτία συμμετοχής στην κλήρωση δύνανται να πωλούνται από τους διοργανωτές και, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται για τα μέλη κάποιου οργανισμού, είναι πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εγγράφως από το σώμα του οργανισμού που διοικεί για σύσταση του λαχείου~

“διοργανωτής” σημαίνει το άτομο το οποίο, ή, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται από οργανισμό, το γραμματέα (ή παρόμοιο λειτουργό) του οργανισμού, ο οποίος προβαίνει σε σύσταση του λαχείου και σε περίπτωση λαχείου το οποίο συνίσταται, λαμβάνει χώρα, κληρώνεται ή διευθύνεται εκτός της Δημοκρατίας, το πρόσωπο το οποίο είναι κυρίως υπεύθυνο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του λαχείου αυτού στη Δημοκρατία.

“οργανισμός” περιλαμβάνει λέσχη, ίδρυμα, οργάνωση ή άλλη ένωση προσώπων που φέρει οποιαδήποτε ονομασία, κάθε δε τοπικός ή εξαρτημένος κλάδος ή παράρτημα οργανισμού θεωρείται ως ξεχωριστός και διαφορετικός οργανισμός.

(2) Ιδιωτικό λαχείο δεν θεωρείται ως παράνομο, αλλά οι ακόλουθοι όροι πρέπει να τηρούνται σε σχέση με τη σύσταση και διενέργεια του λαχείου, δηλαδή-

(α) όλα τα έσοδα, μετά την αφαίρεση μόνο των δαπανών που έγιναν για την εκτύπωση και τη γραφική ύλη, θα διατίθενται για εξασφάλιση βραβείων για τους αγοραστές των λαχνών ή των δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση ή, σε περίπτωση λαχείου που συνίσταται για τα μέλη κάποιου οργανισμού θα διατίθενται είτε για την εξασφάλιση βραβείων όπως προαναφέρθηκε είτε για σκοπούς οι οποίοι είναι σκοποί του οργανισμού ή, μερικώς για την εξασφάλιση βραβείων όπως προαναφέρθηκε, και κατά το υπόλοιπο για τους προαναφερόμενους σκοπούς~

(β) καμιά έγγραφη ειδοποίηση ή διαφήμηση για το λαχείο δεν αναρτάται, δημοσιεύεται ή διανέμεται εκτός-

(i) Ειδοποίησης για αυτό που εκτίθεται στα υποστατικά του Οργανισμού για τα μέλη του οποίου το λαχείο συνίσταται, ή, ανάλογα με την περίπτωση, στα υποστατικά στα οποία τα πρόσωπα για τα οποία το λαχείο συνίσταται εργάζονται ή διαμένουν~ και

(ii) τέτοιας ανακοίνωσης ή διαφήμισης για αυτό όπως δυνατό να περιέχεται στους λαχνούς~

(γ) η τιμή κάθε λαχνού ή δελτίου συμμετοχής στην κλήρωση πρέπει να είναι η ίδια και η τιμή κάθε λαχνού πρέπει να αναγράφεται στο λαχνό~

(δ) κάθε λαχνός πρέπει να φέρει στην μπροστινή όψη του τα ονόματα και διευθύνσεις καθενός από τους διοργανωτές και δήλωση για τα πρόσωπα στα οποία περιορίζεται η πώληση λαχνών από τους διοργανωτές ή δελτίων συμμετοχής στην κλήρωση, και δήλωση ότι κανένα βραβείο που κερδίθηκε στο λαχείο δεν θα καταβάλλεται ή παραδίδεται από τους διοργανωτές σε οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από το πρόσωπο στο οποίο πωλήθηκε από αυτούς ο λαχνός που κερδίζει ή το δελτίο συμμετοχής στην κλήρωση κανένα δε βραβείο δεν καταβάλλεται ή παραδίδεται παρά μόνο σύμφωνα με την αναφερόμενη δήλωση~

(ε) κανένας λαχνός ή δελτίο συμμετοχής σε κλήρωση δεν εκδίδεται ή διανέμεται από τους διοργανωτές παρά μόνο κατόπι πώλησης και λήψης της πλήρους αξίας αυτού και κανένα χρηματικό ποσό ή αντικείμενο αξίας το οποίο λήφθηκε με τον τρόπο αυτό από διοργανωτή του λαχείου δεν επιστρέφεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες~

(στ) κανένας λαχνός του λαχείου δεν αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

(3) Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2), καθένας από τους διοργανωτές του λαχείου, και όταν το πρόσωπο από το οποίο παραβιάστηκε ο όρος δεν είναι ένας από τους διοργανωτές, αυτός επίσης είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για το πρόσωπο το οποίο κατηγορείται αποκλειστικά και μόνο ως διοργανωτής του λαχείου να αποδείξει ότι το αδίκημα τελέστηκε εν αγνοία του.