Εξαίρεση μικρών λαχείων ως γεγονότων δευτερεύουσας σημασίας ορισμένων εορταστικών εκδηλώσεων

6.-(1) Λαχείο που γίνεται ως παρεμπίπτον γεγονός εορταστικής εκδήλωσης σε σχέση με την οποία εφαρμόζεται το άρθρο αυτό θεωρείται ως μη παράνομο λαχείο, αλλά οι όροι που διαλαμβάνονται στο εδάφιο (2) αναφορικα με τη σύσταση και διενέργεια του λαχείου πρέπει να τηρούνται αν δε οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους όρους παραβιαστεί, κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με τη σύσταση και διενέργεια του λαχείου έιναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εν αγνοία του.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι ότι-

(α) Όλα τα έσοδα από την εορταστική εκδήλωση (περιλαμβανομένων των εσόδων του λαχείου) αφού αφαιρεθούν-

(i) οι δαπάνες της εορταστικής εκδήλωσης, αφού εξαιρεθούν οι δαπάνες που έγιναν σχετικά με το λαχείο~ και,

(ii) οι δαπάνες που έγιναν για την εκτύπωση των λαχνών του λαχείου~ και

(iii) τέτοιο ποσό (αν υπάρχει), που δεν υπερβαίνει τις τριάντα λίρες, το οποίο οι διοργανωτές του λαχείου θεωρούν σκόπιμο να διατεθεί έναντι του λογαιασμού οποιωνδήποτε δαπανών που έγιναν από αυτούς για την αγορά των βραβείων του λαχείου,

πρέπει να διατίθενται για σκοπούς άλλους από ιδιωτικό κέρδος~

(β) κανένα από τα βραβεία του λαχείου δεν θα είναι χρηματικό βραβείο~

(γ) λαχνοί ή δελτία συμμετοχής στην κλήρωση του λαχείου δεν πωλούνται ούτε εκδίδονται ούτε το αποτέλεσμα της κλήρωσης του λαχείου ανακοινώνεται, παρά μόνο στα υποστατικά στα οποία λαμβάνει χώρα η εορταστική εκδήλωση και κατά τη διάρκεια της~ και

(δ) η ευκαιρία συμμετοχής σε λαχεία που παρέχεται δεν είναι το μόνο ή το μόνο ουσιαστικό κίνητρο για την προσέλευση προσώπων στην εορταστική εκδήλωση.

(3) Οι εορταστικές εκδηλώσεις σχετικά με τις οποίες το άρθρο αυτό εφαρμόζεται είναι αγορές, φιλανθρωπικές αγορές, εορταστικά πανηγύρια και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις παρόμοιας φύσης, είτε αυτές έχουν διάρκεια μιας ημέρας είτε παρατείνονται πέρα των δύο ή περισσότερων ημερών.