Κανονισμοί

5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καθορισμό κάθε θέματος το οποίο είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να καθοριστεί για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων του μέρους αυτού, ειδικότερα δε-

(α) Για το διορισμό επιτροπής η οποία να συμβουλεύει και να βοηθά το Διευθυντή στη σύσταση και διενέργεια Κυβερνητικών λαχείων~

(β) για τον καθορισμό των όρων οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους πράκτορες που διορίζονται για την πώληση λαχνών των λαχείων που αναφέρονται και των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών των πρακτόρων που αναφέρονται~

(γ) για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των λαχνών που αναφέρονται~

(δ) για τον καθορισμό των πληροφοριών οι οποίες πρέπει να δημοσιεύονται αναφορικά με οποιοδήποτε Κυβερνητικό λαχείο και τον τρόπο της δημοσίευσης αυτών~

(ε) για τον καθορισμό της προθεσμίας και του τρόπου αναζήτησης των κερδών~

(ε1) για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της πώλησης ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης, της αγοράς, της λήξης ή της αποδοχής λαχνών Κυβερνητικού λαχείου ή μεριδίων αυτών και λαχνών που κηρύχθηκαν δυνάμει των Κανονισμών ως λαχνοί οι οποίοι κέρδισαν~

(στ) για πρόνοια για διάθεση βραβείων που δεν αναζητήθηκαν ή χρημάτων, ή βραβείων ή χρημάτων σε σχέση με τα οποία εγέρθηκε αμφισβήτηση~

(ζ) για τον καθορισμό των προσώπων τα οποία πρέπει να είναι παρόντα κατά τη διάρκεια κάθε κλήρωσης για διανομή βραβείων και των εξουσιών και καθηκόντων αυτών σε σχέση με την κλήρωση αυτή και με οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή δυσκολία η οποία δυνατό να δημιουργηθεί κατά τη διενέργεια της κλήρωσης.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν για ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή για χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και για τις δύο αυτές ποινές, επιπρόσθετα δε, στην περίπτωση πράκτορα που διορίστηκε για την πώληση λαχνών ή υποπράκτορα τέτοιου πράκτορα, για ακύρωση του διορισμού του πράκτορα, για κάθε παράβαση των Κανονισμών αυτών ή για παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτών και όπως σε ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται κατόπι παρέλευσης τέτοιου χρονικού διαστήματος ως ήθελε οριστεί τα βραβεία που δεν αναζητήθηκαν δημεύονται και καταβάλλονται στο λογαριασμό πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας.

(3) Κανονισμοί που γίνονται βάσει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο τριάκοντα ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό εν όλω ή εν μέρει, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης τους εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ήθελαν τροποποιηθεί από αυτή με τον τρόπο αυτό και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.