Εξουσία έκδοσης εντάλματος έρευνας

14. Οποιοσδήποτε Δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου, αν ικανοποιηθεί με ένορκη δήλωση ότι υπάρχει εύλογη αιτία υποψίας ότι οποιαδήποτε υποστατικά χρησιμοποιούνται για το σκοπό διάπραξης αδικήματος δυνάμει του Μέρους αυτού σε σχέση με λαχείο ή σκοπούμενο λαχείο, δύναται να εκδώσει ένταλμα υπογραμμένο από αυτόν που εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε αστυνομικό κατά οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του να εισέλθει, στην ανάγκη διά βίας, στα πιο πάνω αναφερόμενα υποστατικά και σε κάθε μέρος αυτών και να διεξάγει έρευνα και κατάσχει και απομακρύνει οποιαδήποτε έγγραφα, χρήματα ή αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε αυτά τα οποία αυτός έχει εύλογη αιτία να υποθέτει ότι βρίσκονται στα αναφερόμενα υποστατικά για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος συνιστά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Μέρους αυτού που αναφέρεται στα λαχεία.