Αδικήματα σε σχέση με λαχεία

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, κάθε πρόσωπο το οποίο αναφορικά με οποιοδήποτε λαχείο που συνίσταται ή που σκοπεύεται να συσταθεί είτε στη Δημοκρατία είτε αλλού-

(α) Εκτυπώνει οποιουσδήποτε λαχνούς για χρήση στο λαχείο~ ή

(β) πωλεί ή διανέμει ή προσφέρει ή διαφημίζει για πώληση ή διανομή ή έχει στην κατοχή του για το σκοπό πώλησης ή διανομής, οποιουσδήποτε λαχνούς ή δελτία συμμετοχής στην κλήρωση~ ή

(γ) εκτυπώνει, δημοσιεύει ή διανέμει ή έχει στην κατοχή του για το σκοπό δημοσίευσης ή διανομής-

(i) Οποιαδήποτε διαφήμιση του λαχείου~ή

(ii) οποιοδήποτε κατάλογο (πλήρη ή όχι) προσώπων που κερδίζουν ή λαχνών που κερδίζουν το λαχείο~ ή

(iii) οποιοδήποτε υλικό με το οποίο περιγράφεται η κλήρωση ή η σκοπούμενη κλήρωση του λαχείου, ή διαφορετικά σχετικό με το λαχείο, που προορίζεται να ενεργήσει ως παρότρυνση προσώπων να συμμετάσχουν στο αναφερόμενο λαχείο ή σε άλλα λαχεία~ ή

(δ) κομίζει ή καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο να αποστείλει στη Δημοκρατία για το σκοπό πώλησης ή διανομής οποιοδήποτε λαχνό λαχείου ή διαφήμιση αυτού~ή

(ε) αποστέλλει ή αποπειράται να αποστείλει εκτός της Δημοκρατίας οποιοδήποτε ποσό χρημάτων ή οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας που λήφθηκε από την πώληση ή διανομή οποιουδήποτε λαχνού, ή οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται στην πώληση ή διανομή, ή στην ταυτότητα του κατόχου, οποιουδήποτε λαχνού ή δελτίου συμμετοχής στην κλήρωση του λαχείου~ ή

(στ) χρησιμοποιεί οποιαδήποτε υποστατικά ή μεριμνά ή εν γνώσει του επιτρέπει ώστε να χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε υποστατικά για σκοπούς συναφείς με τη σύσταση ή διενέργεια του λαχείου~ ή

(ζ) προκαλεί, εξωθεί ή αποπειράται να εξωθήσει την τέλεση από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται πιο πάνω,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε κάθε διαδικασία που εγέρθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι το λαχείο το οποίο αφορά η διαδικασία ήταν λαχείο το οποίο κηρύσσεται από οποιοδήποτε άρθρο του Μέρους αυτού ως μη παράνομο λαχείο, και ότι κατά την ημερομηνία του ισχυριζόμενου αδικήματος ο κατηγορούμενος επίστευε, και είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι από τα απαιτούμενα από το άρθρο αυτό όπως τηρηθούν κανένας όρος δεν παραβιάστηκε αναφορικά με τη σύσταση και διενέργεια του λαχείου.

(3) Διαδικασία δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) σε σχέση με οποιοδήποτε δημοσίευμα σε εφημερίδα δεν εγείρεται παρά μόνο από ή με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.