Παράνομα λαχεία

10. Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, κάθε λαχείο είναι παράνομο.