Αδίκημα από νομικά πρόσωπα

12. Όταν το πρόσωπο που καταδικάστηκε για αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού είναι νομικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία της διάπραξης του αδικήματος ήταν διευθυντής ή αξιωματούχος του νομικού προσώπου, θεωρείται επίσης ως ένοχος του αναφερόμενου αδικήματος εκτός αν αποδείξει ότι αυτό διαπράχθηκε εν αγνοία του.