Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Οπωροφόρων Δένδρων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“οπωροφόρο δένδρο” σημαίνει κάθε δένδρο που παράγει καρπό το οποίο καλλιεργείται για οικιακούς σκοπούς, και κάθε δένδρο το οποίο εμβολιάζεται συνήθως.

Ξυλεία χαρουπιάς, ελιάς και οπωροφόρου δένδρου δεν πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση χωρίς άδεια

3. Καμιά ξυλεία χαρουπιάς, ελιάς, ή οποιωνδήποτε οπωροφόρων δένδρων δεν πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση εκτός δυνάμει γραπτής άδειας που υπογράφεται από Διοικητή της Επαρχίας η οποία εξουσιοδοτεί ειδικά την πώληση, και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πωλεί ή εκθέτει προς πώληση οποιαδήποτε τέτοια ξυλεία χωρίς τέτοια άδεια υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες, ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ή και στις δύο αυτές ποινές, και κάθε ξυλεία χαρουπιάς και ελιάς, ή ξυλεία οποιουδήποτε οπωροφόρου δένδρου που πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς τέτοια άδεια δημεύεται.

Απαγόρευση αποκοπής, κ.λ.π. ορισμένων δένδρων

3Α.-(1) Καμιά ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά θα αποκόπτεται, εκριζώνεται ή καταστρέφεται με οποιοδήποτε τρόπο ή μεταφέρεται από την τοποθεσία εκκοπής στον τελικό προορισμό χωρίς την άδεια του Επάρχου της Επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το δένδρο αυτό.

Η ισχύς της άδειας που εκδίδεται από τον Έπαρχο διαρκεί δύο μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της, εξαιρουμένης της άδειας μεταφοράς η οποία διαρκεί για δέκα ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης της.

Νοείται ότι το κλάδευμα των πιο πάνω δένδρων δεν θεωρείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου αυτού.

(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές, και το Δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση δύναται, επιπρόσθετα με την ποινή που τυχόν επέβαλε, να διατάξει τη δήμευση της ξυλείας του δένδρου που αποκόπηκε, εκριζώθηκε ή καταστράφηκε.

Πότε ξυλεία θεωρείται ότι εκτίθεται προς πώληση

4. Ξυλεία θεωρείται ότι εκτίθεται προς πώληση εντός της έννοιας του προηγούμενου άρθρου όταν μεταφέρεται σε οποιοδήποτε τόπο προς πώληση.

Περιορισμός στην έκδοση άδειας

5. Κανένας Διοικητής Επαρχίας δεν εκδίδει άδεια δυνάμει του άρθρου 3 εκτός σε πρόσωπο που κατοικεί εντός της επαρχίας αυτού.

Διάρκεια άδειας

6. Καμιά άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 δεν είναι έγκυρη για περίοδο μεγαλύτερη από δύο μήνες από την ημερομηνία αυτή.

Υποχρέωση αδειούχου

7.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) αποκόπτει, εκριζώνει ή με άλλο τρόπο καταστρέφει ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά ή

(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση την ξυλεία ελιάς, χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου,

(γ) ή μεταφέρει την ξυλεία ελιάς, χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου, οφείλει, κατά το χρόνο της αποκοπής, εκρίζωσης, καταστροφής ή μεταφοράς του δένδρου αυτού ή κατά το χρόνο της πώλησης ή της έκθεσης προς πώληση της ξυλείας αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, να έχει στην κατοχή του την άδεια για το σκοπό αυτό.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) αποκόπτει, εκριζώνει ή με άλλο τρόπο καταστρέφει ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά ή

(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση την ξυλεία ελιάς, χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου,

(γ) μεταφέρει ξυλεία ελιάς χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου, υποχρεούται, αν του ζητηθεί αυτό, να παρουσιάσει την άδεια του σε κάθε αστυνομικό ή υπάλληλο του Τμήματος Δασών ή υπάλληλο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ή στον Κοινοτάρχη ή τον Αγροφύλακα του χωριού μέσα στα όρια του οποίου αποκόπτεται, εκριζώνεται ή καταστρέφεται το δένδρο αυτό ή πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση η ξυλεία αυτή.

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να παρουσιάσει την άδεια του κατά παράβαση του εδαφίου (2),

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, στις ποινές που προνοούνται από το εδάφιο (2) του άρθρου 3Α.

Ξυλεία που πωλείται χωρίς άδεια δύναται να κατασχεθεί συνοπτικά

8. Οποιοσδήποτε αστυνομικός, ή οποιοσδήποτε λειτουργός του Τμήματος Δασών, ή οποιοσδήποτε κοινοτάρχης ή αγροφύλακας εντός του χωριού ή τομέα αυτού, δύναται να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο που πωλεί ή εκθέτει προς πώληση οποιαδήποτε ξυλεία ελιάς ή χαρουπιάς, ή ξυλεία οποιουδήποτε οπωροφόρου δένδρου να παρουσιάσει την άδεια του Διοικητή για την πώληση αυτού και αν το πρόσωπο αυτό παραλείπει να παρουσιάσει αμέσως την άδεια, η ξυλεία δύναται να κατασχεθεί από το πρόσωπο που απαιτεί την παρουσίαση της άδειας και να παραδοθεί στη φύλαξη του Διοικητή της Επαρχίας ή στον κοινοτάρχη οποιουδήποτε χωριού με σκοπό να δύναται να διατεθεί όπως προνοείται πιο κάτω.

Δικαστήριο δύναται να διατάσσει όπως τα έξοδα παρενοχλητικού παραπόνου καταβάλλονται από τον παραπονούμενο

9. Αν κατά την ακρόαση οποιουδήποτε παραπόνου βάσει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτό έγινε χωρίς εύλογη αιτία, αυτό δύναται να διατάξει τον παραπονούμενο να πληρώσει στο πρόσωπο εναντίον του οποίου έκανε το παράπονο όλα τα έξοδα τα οποία τούτο υπέστη εξαιτίας της διαδικασίας και τέτοια εύλογη αποζημίωση για απώλεια χρόνου όπως ήθελε φανεί στο Δικαστήριο σκόπιμο.

Ή από πρόσωπο βάσει της πληροφορίας του οποίου έγινε το παράπονο

10. Όταν γίνεται παράπονο από οποιοδήποτε λειτουργό της Κυβέρνησης βάσει πληροφορίας που δόθηκε από ιδιώτη, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει τέτοιο διάταγμα για έξοδα και αποζημίωση εναντίον του προσώπου βάσει της πληροφορίας του οποίου έγινε η κατηγορία.

Διάθεση ξυλείας που κατασχέθηκε

11. Κάθε ξυλεία που κατάσχεται βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού πωλείται και το καθαρό προϊόν της πώλησης, μετά την αφαίρεση των εξόδων αυτής, καταβάλλεται στο Τμήμα του Γενικού Λογιστή:

Νοείται πάντοτε ότι αν, εντός σαράντα ημερών από την κατάσχεση, οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε η ξυλεία αποδεικνύει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου, κατά την ακρόαση οποιουδήποτε παραπόνου βάσει του Νόμου αυτού, ή προς ικανοποίηση του Διοικητή της Επαρχίας, ότι η ξυλεία είναι ιδιοκτησία του, η ξυλεία δίδεται σε αυτό, ή, αν έχει πωληθεί, το προϊόν της πώλησης, μετά την αφαίρεση των εξόδων αυτής, καταβάλλεται σε αυτό.

Μέρος της χρηματικής ποινής δύναται να καταβληθεί στον πληροφοριοδότη

12. Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οποιοδήποτε τμήμα που δεν υπερβαίνει το ένα δεύτερο των χρημάτων που ανακτήθηκαν από την καταβολή οποιασδήποτε χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε βάσει του Νόμου αυτού  καταβληθεί σε κάθε ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα βάσει της πληροφορίας ή μαρτυρίας των οποίων επιβλήθηκε η χρηματική ποινή, σε τέτοια μερίδια όπως το Δικαστήριο διατάξει.