Διάρκεια άδειας

6. Καμιά άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 δεν είναι έγκυρη για περίοδο μεγαλύτερη από δύο μήνες από την ημερομηνία αυτή.