Περιορισμός στην έκδοση άδειας

5. Κανένας Διοικητής Επαρχίας δεν εκδίδει άδεια δυνάμει του άρθρου 3 εκτός σε πρόσωπο που κατοικεί εντός της επαρχίας αυτού.