Υποχρέωση αδειούχου

7.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) αποκόπτει, εκριζώνει ή με άλλο τρόπο καταστρέφει ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά ή

(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση την ξυλεία ελιάς, χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου,

(γ) ή μεταφέρει την ξυλεία ελιάς, χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου, οφείλει, κατά το χρόνο της αποκοπής, εκρίζωσης, καταστροφής ή μεταφοράς του δένδρου αυτού ή κατά το χρόνο της πώλησης ή της έκθεσης προς πώληση της ξυλείας αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, να έχει στην κατοχή του την άδεια για το σκοπό αυτό.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) αποκόπτει, εκριζώνει ή με άλλο τρόπο καταστρέφει ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά ή

(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση την ξυλεία ελιάς, χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου,

(γ) μεταφέρει ξυλεία ελιάς χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου δένδρου, υποχρεούται, αν του ζητηθεί αυτό, να παρουσιάσει την άδεια του σε κάθε αστυνομικό ή υπάλληλο του Τμήματος Δασών ή υπάλληλο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ή στον Κοινοτάρχη ή τον Αγροφύλακα του χωριού μέσα στα όρια του οποίου αποκόπτεται, εκριζώνεται ή καταστρέφεται το δένδρο αυτό ή πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση η ξυλεία αυτή.

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να παρουσιάσει την άδεια του κατά παράβαση του εδαφίου (2),

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, στις ποινές που προνοούνται από το εδάφιο (2) του άρθρου 3Α.