Απαγόρευση αποκοπής, κ.λ.π. ορισμένων δένδρων

3Α.-(1) Καμιά ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά θα αποκόπτεται, εκριζώνεται ή καταστρέφεται με οποιοδήποτε τρόπο ή μεταφέρεται από την τοποθεσία εκκοπής στον τελικό προορισμό χωρίς την άδεια του Επάρχου της Επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το δένδρο αυτό.

Η ισχύς της άδειας που εκδίδεται από τον Έπαρχο διαρκεί δύο μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της, εξαιρουμένης της άδειας μεταφοράς η οποία διαρκεί για δέκα ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης της.

Νοείται ότι το κλάδευμα των πιο πάνω δένδρων δεν θεωρείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου αυτού.

(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές, και το Δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση δύναται, επιπρόσθετα με την ποινή που τυχόν επέβαλε, να διατάξει τη δήμευση της ξυλείας του δένδρου που αποκόπηκε, εκριζώθηκε ή καταστράφηκε.