Ξυλεία χαρουπιάς, ελιάς και οπωροφόρου δένδρου δεν πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση χωρίς άδεια

3. Καμιά ξυλεία χαρουπιάς, ελιάς, ή οποιωνδήποτε οπωροφόρων δένδρων δεν πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση εκτός δυνάμει γραπτής άδειας που υπογράφεται από Διοικητή της Επαρχίας η οποία εξουσιοδοτεί ειδικά την πώληση, και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πωλεί ή εκθέτει προς πώληση οποιαδήποτε τέτοια ξυλεία χωρίς τέτοια άδεια υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες, ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ή και στις δύο αυτές ποινές, και κάθε ξυλεία χαρουπιάς και ελιάς, ή ξυλεία οποιουδήποτε οπωροφόρου δένδρου που πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς τέτοια άδεια δημεύεται.