Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Οπωροφόρων Δένδρων Νόμος.