Δικαστήριο δύναται να διατάσσει όπως τα έξοδα παρενοχλητικού παραπόνου καταβάλλονται από τον παραπονούμενο

9. Αν κατά την ακρόαση οποιουδήποτε παραπόνου βάσει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτό έγινε χωρίς εύλογη αιτία, αυτό δύναται να διατάξει τον παραπονούμενο να πληρώσει στο πρόσωπο εναντίον του οποίου έκανε το παράπονο όλα τα έξοδα τα οποία τούτο υπέστη εξαιτίας της διαδικασίας και τέτοια εύλογη αποζημίωση για απώλεια χρόνου όπως ήθελε φανεί στο Δικαστήριο σκόπιμο.