ΜΕΡΟΣ III ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΙΙΙ

38.-(1) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται επί μεμονωμένων πράξεων πληρωμής, επί συμβάσεων-πλαισίων και επί πράξεων πληρωμής που καλύπτονται από αυτές και τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπεται να συμφωνήσουν ότι το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει, εφόσον ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι καταναλωτής.

(2) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται επί πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τον ίδιο τρόπο όπως και επί των καταναλωτών.

(3) Ο παρών Νόμος δεν θίγει την εφαρμογή του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου ή άλλα σχετικά ενωσιακά ή εθνικά μέτρα που αφορούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές, που δεν εναρμονίζονται με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366, τα οποία είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπές διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

39.-(1) Το παρόν Μέρος δεν θίγει οποιαδήποτε διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει επιπλέον απαιτήσεις περί προηγούμενης ενημέρωσης.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμου, οι διατάξεις περί πληροφόρησης του άρθρου 4 του εν λόγω Νόμου, εκτός της παραγράφου (β)(iii) έως (vi), της παραγράφου (γ)(i), (iv) και (v) και της παραγράφου (δ)(ii), αντικαθίστανται από τα άρθρα 44, 45, 51 και 52 του παρόντος Νόμου.

Χρέωση για παροχή πληροφοριών

40.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για παροχή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Μέρους.

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να συμφωνούν για τη χρέωση της παροχής επιπλέον πληροφοριών ή της πιο συχνής αποστολής τους ή της διαβίβασής τους με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προσδιορίζεται στη σύμβαση-πλαίσιο, οι οποίες αποστέλλονται κατόπιν αιτήματος του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών.

(3) Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δύναται να επιβάλει χρέωση για πληροφορίες δυνάμει του εδαφίου (2), η χρέωση πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη με το πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών.

Βάρος της απόδειξης όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης

41. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών φέρει το βάρος της απόδειξης, προκειμένου να αποδείξει ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις πληροφόρησης του παρόντος Μέρους.

Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πληροφόρησης για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα

42.-(1) Στις περιπτώσεις μέσων πληρωμών τα οποία, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση-πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επιμέρους πράξεις πληρωμής που δεν υπερβαίνουν τα τριάντα ευρώ (€30) είτε έχουν όριο δαπανών εκατόν πενήντα ευρώ (€150), είτε αποθηκεύουν χρηματικά ποσά που δεν υπερβαίνουν ποτέ τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150), τότε-

(α) Ανεξάρτητα από τα άρθρα 51, 52 και 56, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον πληρωτή πληροφορίες μόνο για τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται το μέσο πληρωμών, την ευθύνη, τα επιβαλλόμενα τέλη και άλλες ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης, καθώς και ενδείξεις για τη θέση άλλων πληροφοριών και όρων που προσδιορίζονται στο άρθρο 52 και είναι διαθέσιμες με ευπρόσιτο τρόπο∙

(β) είναι δυνατόν να συμφωνείται ότι, ανεξάρτητα από το άρθρο 54, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να προτείνει μεταβολές των όρων της σύμβασης-πλαισίου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 51(1)·

(γ) είναι δυνατόν να συμφωνείται ότι, ανεξάρτητα από τα άρθρα 57 και 58, μετά την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής-

(i) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει ή καθιστά διαθέσιμο έναν μόνο αριθμό αναφοράς που επιτρέπει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να αναγνωρίζει την πράξη πληρωμής, το ποσό της και τα σχετικά τέλη και/ή, στην περίπτωση πολλαπλών πράξεων πληρωμής του ίδιου είδους προς τον ίδιο δικαιούχο, μόνο πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό και τα τέλη αυτών των πράξεων πληρωμών,

(ii) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i), εάν το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται ανώνυμα ή ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμής δεν είναι τεχνικά σε θέση να τις παράσχει, ωστόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον πληρωτή τη δυνατότητα να ελέγχει το ποσό των αποθηκευμένων χρηματικών ποσών.

(2) Για τις εθνικές πράξεις πληρωμών, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να μειώνει ή να διπλασιάζει τα ποσά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και δύναται να αυξάνει τα ποσά αυτά, όταν πρόκειται για προπληρωμένα μέσα πληρωμών, μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β του Μέρους ΙΙΙ

43.-(1) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται επί μεμονωμένων πράξεων πληρωμών που δεν καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο.

(2) Στην περίπτωση που η εντολή πληρωμής μεμονωμένης πράξης πληρωμής διαβιβάζεται με μέσο πληρωμής που καλύπτεται από σύμβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει υποχρέωση να παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες έχουν ήδη δοθεί ή πρόκειται να δοθούν στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών βάσει της σύμβασης-πλαισίου με άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, σε σχέση με τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 45

44.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θέτει στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε ευπρόσιτη μορφή τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 45, όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει, πριν ο χρήστης της υπηρεσίας πληρωμών δεσμευτεί από σύμβαση ή προσφορά μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμής.

(2) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, παρέχει τις πληροφορίες και τους όρους σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο με διατύπωση η οποία είναι εύκολα κατανοητή, με σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμής ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα τα μέρη συμφωνήσουν.

(3) Σε περίπτωση που, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, έχει συναφθεί σύμβαση μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμών με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να συμμορφωθεί με τα εδάφια (1) και (2), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), αμέσως μετά την εκτέλεση της πράξης πληρωμής.

(4) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) επιτρέπεται επίσης να εκπληρώνονται με την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύμβασης μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμών ή του σχεδίου της εντολής πληρωμής, όπου περιέχονται οι κατά το άρθρο 45 πληροφορίες και όροι.

Καθορισμός πληροφοριών και όρων που πρέπει να παρέχουν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής

45.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει ή θέτει στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών τις ακόλουθες πληροφορίες και όρους:

(α) Τον προσδιορισμό των πληροφοριών ή του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης που πρέπει να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ορθή έναρξη ή εκτέλεση της εντολής πληρωμής·

(β) τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας πληρωμής που θα παρασχεθεί∙

(γ) όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των εν λόγω επιβαρύνσεων·

(δ) κατά περίπτωση, την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ή τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που πρόκειται να εφαρμοσθεί στην πράξη πληρωμής.

(2)Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής παρέχουν ή καθιστούν διαθέσιμες στον πληρωτή, πριν από την έναρξη της πληρωμής, τις ακόλουθες σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες:

(α) Την ονομασία του παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, τη γεωγραφική διεύθυνση της έδρας και, κατά περίπτωση, τη γεωγραφική διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήματός του που είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας περιλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την επικοινωνία με τον πάροχο των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών∙

(β) τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής.

(3) Κατά περίπτωση, διατίθενται στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε ευπρόσιτη μορφή κάθε άλλη σχετική πληροφορία και οι σχετικοί όροι που προβλέπονται στο άρθρο 52.

Παροχή πρόσθετων πληροφοριών μετά την έναρξη εντολής όταν αυτή διενεργείται μέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής

46. Επιπροσθέτως των πληροφοριών και των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 45, στην περίπτωση που η έναρξη εντολής πληρωμής διενεργείται μέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, αμέσως μετά την έναρξη της εντολής πληρωμής, παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες στον πληρωτή και, κατά περίπτωση, στον δικαιούχο:

(α) Επιβεβαίωση για την επιτυχή έναρξη της εντολής πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή·

(β) στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή και στον δικαιούχο να ταυτοποιήσουν την πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής·

(γ) το ποσό της πράξης πληρωμής·

(δ) κατά περίπτωση, το ποσό οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων καταβλητέων στον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής για την πράξη πληρωμής, και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών.

Παροχή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή

47. Σε περίπτωση που η έναρξη εντολής πληρωμής διενεργείται μέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, αυτός καθιστά διαθέσιμα στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή τα στοιχεία ταυτοποίησης της πράξης πληρωμής.

Παροχή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προς τον πληρωτή μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής

48. Ευθύς ως η εντολή πληρωμής παραληφθεί, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον πληρωτή, με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 44(1) και (2), τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις δικές του υπηρεσίες:

(α) Στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν στον δικαιούχο∙

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην εντολή πληρωμής·

(γ) το ποσό οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών·

(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή σχετική αναφορά, σε περίπτωση που διαφέρει από την ισοτιμία που παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 45(1)(δ), και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του νομίσματος·

(ε) την ημερομηνία παραλαβής της εντολής πληρωμής.

Παροχή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προς τον δικαιούχο μετά την εκτέλεση εντολής πληρωμών

49. Ευθύς ως η εντολή πληρωμών εκτελεσθεί, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον δικαιούχο, με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 44(1) και (2), τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις δικές του υπηρεσίες:

(α) Στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωμής και, αν χρειάζεται, τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής·

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο τα χρηματικά ποσά τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου∙

(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών·

(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν από τη μετατροπή του νομίσματος·

(ε) την ημερομηνία αξίας για την πίστωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ του Μέρους ΙΙΙ

50. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επί των πράξεων πληρωμών που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο.

Προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 52

51.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε εύθετο χρόνο, πριν αυτός δεσμευτεί από σύμβαση-πλαίσιο ή προσφορά, σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο, τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 52, με διατύπωση σε σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμής ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.

(2) Σε περίπτωση που, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, η σύμβαση-πλαίσιο έχει συναφθεί με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1), ο πάροχος εκπληρώνει την υποχρέωσή του σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου.

(3) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) επιτρέπεται επίσης να εκπληρώνονται με την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 52.

Καθορισμός πληροφοριών και όρων που πρέπει να παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών

52. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών τις ακόλουθες πληροφορίες και τους ακόλουθους όρους:

(α) Αναφορικά με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών-

(i) την ονομασία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τη γεωγραφική διεύθυνση των κεντρικών του γραφείων και, κατά περίπτωση, τη γεωγραφική διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήματός του που είναι εγκατεστημένα στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την επικοινωνία με τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών,

(ii) τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής αυτού και του μητρώου που ορίζεται στο Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού δημόσιου μητρώου στο οποίο καταχωρίσθηκε η άδεια λειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και ο αριθμός εγγραφής ή αντίστοιχο μέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω μητρώο∙

(β) αναφορικά με τη χρήση της υπηρεσίας πληρωμών-

(i) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας πληρωμών που πρόκειται να του παρασχεθεί,

(ii) προσδιορισμό των πληροφοριών ή του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης που πρέπει να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ορθή έναρξη ή εκτέλεση της εντολής πληρωμής,

(iii) τον τύπο και τη διαδικασία κοινοποίησης της συγκατάθεσης για την έναρξη εντολής πληρωμής ή την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής, καθώς και άρσης της συγκατάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 80,

(iv) αναφορά του χρόνου λήψης της εντολής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 78 και του τυχόν χρονικού σημείου λήξης των ημερήσιων εργασιών του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών,

(v) τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης εντός της οποίας πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες πληρωμών,

(vi) κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας σχετικά με το όριο δαπανών για τη χρήση του μέσου πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 68(1),

(vii) στην περίπτωση των μέσων πληρωμών με κάρτα που φέρει περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751∙

(γ) αναφορικά με τις επιβαρύνσεις, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες-

(i) Τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης στον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τον τρόπο και τη συχνότητα με την οποία παρέχονται ή διατίθενται πληροφορίες δυνάμει του παρόντος Νόμου, και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των εν λόγω επιβαρύνσεων,

(ii) κατά περίπτωση, το εφαρμοστέο επιτόκιο και την εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία ή, αν πρόκειται να εφαρμοστούν επιτόκιο και συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς, τη μέθοδο υπολογισμού του πραγματικού επιτοκίου και τη σχετική ημερομηνία και τον δείκτη ή τη βάση καθορισμού αυτού του επιτοκίου ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς,

(iii) αν έχει συμφωνηθεί, την άμεση εφαρμογή αλλαγών στα επιτόκια ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 54(3), (4) και (5)∙

(δ) αναφορικά με την επικοινωνία-

(i) κατά περίπτωση, τα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων ως προς τον εξοπλισμό του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, που έχουν συμφωνήσει τα μέρη για τη διαβίβαση των πληροφοριών ή ειδοποιήσεων στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου,

(ii) τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και τη σχετική συχνότητα,

(iii) τη γλώσσα ή τις γλώσσες σύναψης της σύμβασης-πλαισίου και επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης,

(iv) το δικαίωμα του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών να λαμβάνει τους συμβατικούς όρους της σύμβασης-πλαισίου και πληροφορίες και όρους σύμφωνα με το άρθρο 53·

(ε) αναφορικά με τις προφυλάξεις και τα διορθωτικά μέτρα-

(i) κατά περίπτωση, περιγραφή των μέτρων που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ασφαλή φύλαξη του μέσου πληρωμών, καθώς και τρόπους ειδοποίησης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 69(1)(β),

(ii) την ασφαλή διαδικασία με την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα ειδοποιεί τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση εικαζόμενης ή πραγματικής απάτης ή απειλών της ασφάλειας,

(iii) αν έχει συμφωνηθεί, τους όρους με τους οποίους ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ένα μέσο πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 68,

(iv) την ευθύνη του πληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 74, περιλαμβανομένων των πληροφοριών για το σχετικό ποσό,

(v) τον τρόπο και την προθεσμία εντός της οποίας ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να ειδοποιεί τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τυχόν μη εγκεκριμένες ή λανθασμένα εκτελεσθείσες πράξεις πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 71, καθώς και την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 73,

(vi) την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την έναρξη ή την εκτέλεση των πράξεων πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90,

(vii) τους όρους επιστροφής χρηματικών ποσών σύμφωνα με τα άρθρα 76 και 77∙

(στ) αναφορικά με τις αλλαγές και τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου-

(i) αν έχει συμφωνηθεί, την επισήμανση ότι ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών θεωρείται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις των όρων σύμφωνα με το άρθρο 54, εκτός αν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, ότι δεν τις αποδέχεται,

(ii) τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου,

(iii) το δικαίωμα του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να καταγγέλλει τη σύμβαση-πλαίσιο, καθώς και κάθε συμφωνία που αφορά στην καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 54(1) και 23) και το άρθρο 55·

(ζ) αναφορικά με τα μέσα προσφυγής-

(i) την τυχόν συμβατική επιλογή εφαρμοστέου δικαίου για τη σύμβαση-πλαίσιο ή/και το αρμόδιο δικαστήριο,

(ii) τις διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών και καταγγελιών που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τα άρθρα 98, 99, 100 και 101.

Πρόσβαση σε πληροφορίες και στους συμβατικούς όρους της σύμβασης-πλαισίου

53. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, παρέχει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, τους συμβατικούς όρους της σύμβασης-πλαισίου, καθώς και τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 52 σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο.

Τροποποίηση των συμβατικών όρων της σύμβασης-πλαισίου

54.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προτείνει κάθε τροποποίηση της σύμβασης-πλαισίου ή των πληροφοριών και των όρων που προσδιορίζονται στο άρθρο 52 με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 51(1) και τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης έναρξης ισχύος:

Νοείται ότι, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να αποδεχθεί ή να απορρίψει τις τροποποιήσεις πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.

(2) Σε περίπτωση που συντρέχει η περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 52(στ)(i), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πληροφορεί τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ότι θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αν δεν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ότι δεν τις αποδέχεται πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, και ενημερώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ότι, σε περίπτωση που απορρίψει τις τροποποιήσεις, έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση-πλαίσιο ατελώς και με ισχύ από οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα είχε εφαρμοστεί η τροποποίηση.

(3) Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών επιτρέπεται να εφαρμόζονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο και οι αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών βασίζονται στα επιτόκια ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με το άρθρο 52(γ)(ii) και (iii).

(4) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών το ταχύτερο δυνατό για κάθε αλλαγή του επιτοκίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51(1), εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει για συγκεκριμένη συχνότητα ή τρόπο παροχής των πληροφοριών ή διάθεσης αυτών στον χρήστη:

Νοείται ότι, αλλαγές στο επιτόκιο ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση.

(5) Αλλαγές του επιτοκίου ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιούνται κατά τις πράξεις πληρωμής εφαρμόζονται και υπολογίζονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών κατά τρόπο ουδέτερο και χωρίς διακρίσεις εις βάρος των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

Λύση σύμβασης-πλαισίου

55.-(1) Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να λύσει τη σύμβαση-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει προθεσμία προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

(2) Η λύση σύμβασης-πλαισίου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, εκτός αν η σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ για χρονική περίοδο μικρότερη των έξι (6) μηνών, και τυχόν χρεώσεις που θα επιβάλει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για τη λύση της σύμβασης-πλαισίου πρέπει να είναι εύλογες και σύμφωνες με το κόστος.

(3) Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να καταγγείλει σύμβαση-πλαίσιο αορίστου χρόνου, με ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν, κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 51(1).

(4) Οι επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που χρεώνονται από τον πάροχο σε τακτική βάση καταβάλλονται από τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών μόνο κατ’ αναλογίαν του χρόνου μέχρι τη λύση της σύμβασης και, σε περίπτωση που καταβλήθηκαν στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκαταβολικά, επιστρέφονται κατ’ αναλογίαν.

(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις της Δημοκρατίας που διέπουν τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών να υπαναχωρούν από τη σύμβαση-πλαίσιο ή να την κηρύσσουν άκυρη.

Πληροφόρηση του πληρωτή πριν από την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής

56. Για κάθε επιμέρους πράξη πληρωμής που απορρέει από σύμβαση-πλαίσιο της οποίας η έναρξη διενεργείται από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αιτήματος του πληρωτή, για τη συγκεκριμένη πράξη πληρωμής παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

(α) Τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης·

(β) τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον πληρωτή·

(γ) κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων.

Πληροφόρηση του πληρωτή για τις επιμέρους πράξεις πληρωμής μετά τη χρέωση του λογαριασμού πληρωτή ή την παραλαβή εντολής πληρωμής

57.-(1) Μετά τη χρέωση του λογαριασμού του πληρωτή με το ποσό της επιμέρους πράξης πληρωμής ή, στην περίπτωση που ο πληρωτής δεν χρησιμοποιεί λογαριασμό πληρωμών, μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον πληρωτή, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 51(1), τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει στον πληρωτή να ταυτοποιήσει κάθε πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο·

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο χρεώνεται ο λογαριασμός πληρωμών του πληρωτή ή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την εντολή πληρωμής·

(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών ή τον τόκο που πρέπει να καταβάλλει ο πληρωτής∙

(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του νομίσματος·

(ε) την ημερομηνία αξίας για τη χρέωση ή την ημερομηνία παραλαβής της εντολής πληρωμής.

(2) Στη σύμβαση-πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνεται όρος με βάση τον οποίο ο πληρωτής θα λαμβάνει σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο, όπως έχει συμφωνηθεί, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1), περιοδικά, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, ατελώς, τις οποίες ο πληρωτής μπορεί να αποθηκεύει και να αναπαράγει αυτούσιες.

Πληροφόρηση του δικαιούχου μετά την εκτέλεση επιμέρους πράξεων πληρωμής

58.-(1) Μετά την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον δικαιούχο, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 51(1), τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωμής και τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής∙

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο πιστώνεται ο λογαριασμός πληρωμών του δικαιούχου·

(γ) το ποσό οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών ή τον τόκο που πρέπει να καταβάλλει ο δικαιούχος∙

(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν από τη μετατροπή του νομίσματος∙

(ε) την ημερομηνία αξίας για την πίστωση.

(2) Στη σύμβαση-πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνεται όρος με βάση τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), θα παρέχονται στον δικαιούχο ή θα καθίστανται διαθέσιμες σε αυτόν περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ατελώς, σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο, όπως έχει συμφωνηθεί, τις οποίες ο δικαιούχος μπορεί να αποθηκεύει και αναπαράγει αυτούσιες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Νόμισμα για την πραγματοποίηση των πληρωμών

59.-(1) Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο νόμισμα το οποίο έχουν συμφωνήσει τα μέρη.

(2) Σε περίπτωση που, πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής, προσφέρεται υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων σε αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), στο σημείο πώλησης ή εκ μέρους του δικαιούχου, το μέρος που προσφέρει την υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων στον πληρωτή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε σχετική επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή και ο πληρωτής αποδέχεται την παροχή της υπηρεσίας μετατροπής νομισμάτων σε αυτή τη βάση.

Ενημέρωση σχετικά με τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση ή έκπτωση

60.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5) του άρθρου 62, σε περίπτωση που, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών ο δικαιούχος επιβάλλει επιβάρυνση ή προσφέρει έκπτωση, ο δικαιούχος ενημερώνει σχετικά τον πληρωτή πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.

(2) Σε περίπτωση που, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην πράξη επιβάλλει επιβάρυνση, το εν λόγω πρόσωπο ενημερώνει σχετικά τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.

(3) Ο πληρωτής έχει την υποχρέωση να πληρώσει μόνο για τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), εάν το πλήρες ποσό αυτών γνωστοποιήθηκε πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.