Λύση σύμβασης-πλαισίου

55.-(1) Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να λύσει τη σύμβαση-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει προθεσμία προειδοποίησης η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

(2) Η λύση σύμβασης-πλαισίου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, εκτός αν η σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ για χρονική περίοδο μικρότερη των έξι (6) μηνών, και τυχόν χρεώσεις που θα επιβάλει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για τη λύση της σύμβασης-πλαισίου πρέπει να είναι εύλογες και σύμφωνες με το κόστος.

(3) Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να καταγγείλει σύμβαση-πλαίσιο αορίστου χρόνου, με ειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν, κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 51(1).

(4) Οι επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που χρεώνονται από τον πάροχο σε τακτική βάση καταβάλλονται από τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών μόνο κατ’ αναλογίαν του χρόνου μέχρι τη λύση της σύμβασης και, σε περίπτωση που καταβλήθηκαν στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκαταβολικά, επιστρέφονται κατ’ αναλογίαν.

(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις της Δημοκρατίας που διέπουν τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών να υπαναχωρούν από τη σύμβαση-πλαίσιο ή να την κηρύσσουν άκυρη.