Πληροφόρηση του πληρωτή πριν από την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής

56. Για κάθε επιμέρους πράξη πληρωμής που απορρέει από σύμβαση-πλαίσιο της οποίας η έναρξη διενεργείται από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αιτήματος του πληρωτή, για τη συγκεκριμένη πράξη πληρωμής παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

(α) Τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης·

(β) τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον πληρωτή·

(γ) κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων.