Πληροφόρηση του πληρωτή για τις επιμέρους πράξεις πληρωμής μετά τη χρέωση του λογαριασμού πληρωτή ή την παραλαβή εντολής πληρωμής

57.-(1) Μετά τη χρέωση του λογαριασμού του πληρωτή με το ποσό της επιμέρους πράξης πληρωμής ή, στην περίπτωση που ο πληρωτής δεν χρησιμοποιεί λογαριασμό πληρωμών, μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον πληρωτή, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 51(1), τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει στον πληρωτή να ταυτοποιήσει κάθε πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο·

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο χρεώνεται ο λογαριασμός πληρωμών του πληρωτή ή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την εντολή πληρωμής·

(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών ή τον τόκο που πρέπει να καταβάλλει ο πληρωτής∙

(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του νομίσματος·

(ε) την ημερομηνία αξίας για τη χρέωση ή την ημερομηνία παραλαβής της εντολής πληρωμής.

(2) Στη σύμβαση-πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνεται όρος με βάση τον οποίο ο πληρωτής θα λαμβάνει σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο, όπως έχει συμφωνηθεί, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1), περιοδικά, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, ατελώς, τις οποίες ο πληρωτής μπορεί να αποθηκεύει και να αναπαράγει αυτούσιες.