Πληροφόρηση του δικαιούχου μετά την εκτέλεση επιμέρους πράξεων πληρωμής

58.-(1) Μετά την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον δικαιούχο, με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 51(1), τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωμής και τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής∙

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο πιστώνεται ο λογαριασμός πληρωμών του δικαιούχου·

(γ) το ποσό οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών ή τον τόκο που πρέπει να καταβάλλει ο δικαιούχος∙

(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν από τη μετατροπή του νομίσματος∙

(ε) την ημερομηνία αξίας για την πίστωση.

(2) Στη σύμβαση-πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνεται όρος με βάση τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), θα παρέχονται στον δικαιούχο ή θα καθίστανται διαθέσιμες σε αυτόν περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ατελώς, σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο, όπως έχει συμφωνηθεί, τις οποίες ο δικαιούχος μπορεί να αποθηκεύει και αναπαράγει αυτούσιες.