Τροποποίηση των συμβατικών όρων της σύμβασης-πλαισίου

54.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προτείνει κάθε τροποποίηση της σύμβασης-πλαισίου ή των πληροφοριών και των όρων που προσδιορίζονται στο άρθρο 52 με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 51(1) και τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης έναρξης ισχύος:

Νοείται ότι, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να αποδεχθεί ή να απορρίψει τις τροποποιήσεις πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.

(2) Σε περίπτωση που συντρέχει η περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 52(στ)(i), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πληροφορεί τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ότι θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), αν δεν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ότι δεν τις αποδέχεται πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, και ενημερώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ότι, σε περίπτωση που απορρίψει τις τροποποιήσεις, έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση-πλαίσιο ατελώς και με ισχύ από οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα είχε εφαρμοστεί η τροποποίηση.

(3) Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών επιτρέπεται να εφαρμόζονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο και οι αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών βασίζονται στα επιτόκια ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με το άρθρο 52(γ)(ii) και (iii).

(4) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών το ταχύτερο δυνατό για κάθε αλλαγή του επιτοκίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51(1), εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει για συγκεκριμένη συχνότητα ή τρόπο παροχής των πληροφοριών ή διάθεσης αυτών στον χρήστη:

Νοείται ότι, αλλαγές στο επιτόκιο ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών επιτρέπεται να εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση.

(5) Αλλαγές του επιτοκίου ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιούνται κατά τις πράξεις πληρωμής εφαρμόζονται και υπολογίζονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών κατά τρόπο ουδέτερο και χωρίς διακρίσεις εις βάρος των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.