Πρόσβαση σε πληροφορίες και στους συμβατικούς όρους της σύμβασης-πλαισίου

53. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, παρέχει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, τους συμβατικούς όρους της σύμβασης-πλαισίου, καθώς και τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 52 σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο.