Παροχή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή

47. Σε περίπτωση που η έναρξη εντολής πληρωμής διενεργείται μέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, αυτός καθιστά διαθέσιμα στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή τα στοιχεία ταυτοποίησης της πράξης πληρωμής.