Παροχή πρόσθετων πληροφοριών μετά την έναρξη εντολής όταν αυτή διενεργείται μέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής

46. Επιπροσθέτως των πληροφοριών και των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 45, στην περίπτωση που η έναρξη εντολής πληρωμής διενεργείται μέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, αμέσως μετά την έναρξη της εντολής πληρωμής, παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες στον πληρωτή και, κατά περίπτωση, στον δικαιούχο:

(α) Επιβεβαίωση για την επιτυχή έναρξη της εντολής πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του πληρωτή·

(β) στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή και στον δικαιούχο να ταυτοποιήσουν την πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής·

(γ) το ποσό της πράξης πληρωμής·

(δ) κατά περίπτωση, το ποσό οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων καταβλητέων στον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής για την πράξη πληρωμής, και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών.