Παροχή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προς τον πληρωτή μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής

48. Ευθύς ως η εντολή πληρωμής παραληφθεί, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον πληρωτή, με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 44(1) και (2), τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις δικές του υπηρεσίες:

(α) Στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωμής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν στον δικαιούχο∙

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην εντολή πληρωμής·

(γ) το ποσό οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής και, κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών·

(δ) κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή σχετική αναφορά, σε περίπτωση που διαφέρει από την ισοτιμία που παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 45(1)(δ), και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του νομίσματος·

(ε) την ημερομηνία παραλαβής της εντολής πληρωμής.