Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ του Μέρους ΙΙΙ

50. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επί των πράξεων πληρωμών που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο.