Προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 52

51.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε εύθετο χρόνο, πριν αυτός δεσμευτεί από σύμβαση-πλαίσιο ή προσφορά, σε έγχαρτη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο, τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 52, με διατύπωση σε σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμής ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.

(2) Σε περίπτωση που, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, η σύμβαση-πλαίσιο έχει συναφθεί με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1), ο πάροχος εκπληρώνει την υποχρέωσή του σύμφωνα με το εν λόγω εδάφιο αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου.

(3) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) επιτρέπεται επίσης να εκπληρώνονται με την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 52.