Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β του Μέρους ΙΙΙ

43.-(1) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται επί μεμονωμένων πράξεων πληρωμών που δεν καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο.

(2) Στην περίπτωση που η εντολή πληρωμής μεμονωμένης πράξης πληρωμής διαβιβάζεται με μέσο πληρωμής που καλύπτεται από σύμβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει υποχρέωση να παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες έχουν ήδη δοθεί ή πρόκειται να δοθούν στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών βάσει της σύμβασης-πλαισίου με άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.