Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις»,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφάλιση Πλοιοκτητών για Ναυτικές Απαιτήσεις) Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος·

«αλλοδαπό πλοίο» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό πλοίο·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 3·

«αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα» σημαίνει την αρμόδια αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμο·

«ασφάλιση» σημαίνει ασφάλιση με ή χωρίς ασφαλιστικώς ακάλυπτα ποσά, η οποία περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, ασφάλιση κατά ζημιών του τύπου που παρέχουν σήμερα μέλη της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ασφαλιστικών Οργανισμών (International Group of Protection and Indemnity, “P&I” Clubs), καθώς και άλλες αποτελεσματικές μορφές ασφάλισης (μεταξύ άλλων, αποδεδειγμένη αυτασφάλιση) και χρηματοοικονομική εγγύηση που προσφέρει παρόμοιους όρους κάλυψης·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία δυνάμει του περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικού) Νόμου, όπως η εν λόγω Συμφωνία εκάστοτε τροποποιείται·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου·

«λιμένας της Δημοκρατίας» σημαίνει περιοχή που ορίζεται ως τέτοια δυνάμει του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου·

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη θαλασσοπλοούντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας θαλασσοπλοούντος πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος, αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο·

«Οδηγία 2009/20/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις”·

«πλοίο» σημαίνει πλοίο ή σκάφος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4·

«Σύμβαση LLMC 1996» σημαίνει τη Σύμβαση του 1976 σχετικά με τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, που υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1996, την οποία Σύμβαση και Πρωτόκολλο η Δημοκρατία κύρωσε δυνάμει του περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ως η εν λόγω Σύμβαση εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει στη Δημοκρατία·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Μεταβίβαση εξουσιών και καθηκόντων σε κρατικούς λειτουργούς

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας περί έκδοσης διαταγμάτων, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν αντίστοιχα στην αρμόδια αρχή, σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους-

(α) το Διευθυντή·

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

(γ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει σε ελέγχους ή επιθεωρήσεις κυπριακών πλοίων εκ μέρους της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον από και κατά την διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον, σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που διενέργησε δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδό μενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (3) και (4), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε πλοία ολικής χωρητικότητας 300 κόρων ή άνω εφόσον τέτοια πλοία-

(α) είναι κυπριακά·

(β) εισέρχονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν· ή

(γ) δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν, τηρουμένων των διατάξεων του διεθνούς δικαίου.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι φράσεις «είσοδος σε λιμένα της Δημοκρατίας» και «δραστηριοποίηση στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» δεν περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις αβλαβούς διέλευσης κατά τα προβλεπόμενα στον περί της Ρύθμισης της Αβλαβούς Διέλευσης Πλοίων από τα Χωρικά Ύδατα Νόμο.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα πολεμικά πλοία, βοηθητικά πολεμικά ή άλλα κρατικά ή υπό κρατική εκμετάλλευση πλοία που χρησιμοποιούνται για την παροχή δημόσιας μη εμπορικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν.

(4) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των καθεστώτων που θεσπίζονται από τα νομοθετήματα που παρατίθενται στο Παράρτημα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Υποχρέωση ασφάλισης για ναυτικές απαιτήσεις

5.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου έχει υποχρέωση όπως διαθέτει ασφάλιση, η οποία-

(α) να καλύπτει τέτοιο πλοίο για ναυτικές απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό, δυνάμει των διατάξεων της Σύμβασης LLMC 1996, για ποσό, ανά συμβάν, ίσο προς το συναφές μέγιστο ποσό περιορισμού της ευθύνης, κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση LLMC 1996·

(β) να αποδεικνύεται με τη φύλαξη επί του πλοίου πιστοποιητικού σε ισχύ που έχει εκδοθεί από τον παροχέα της ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.

(2) Επιπροσθέτως της κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) υποχρέωσης, ο έχων την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου έχει υποχρέωση όπως-

(α) καταθέτει στο Διευθυντή αντίγραφο, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, του κατά το άρθρο 6 εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιητικού ασφάλισης·

(β) τηρεί το Διευθυντή ενήμερο περί της αναστολής, τερματισμού, ανανέωσης ή οποιασδήποτε αλλαγής στην ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής παροχέα της ασφάλισης.

(3) Επιπροσθέτως της κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) υποχρέωσης, ο πλοίαρχος, ο έχων την εκμετάλλευση και ο πράκτορας αλλοδαπού πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση όπως-

(α) υποβάλλουν στο Διευθυντή αντίγραφο, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, του κατά το άρθρο 6 εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιητικού ασφάλισης, πριν την είσοδο του πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας ή/ και τη δραστηριοποίησή του στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(β) τηρούν ενήμερο το Διευθυντή περί της αναστολής, τερματισμού, ανανέωσης ή οποιασδήποτε αλλαγής στην ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής παροχέα της ασφάλισης, όταν το πλοίο εισέρχεται ή βρίσκεται σε λιμένα της Δημοκρατίας ή/ και δραστηριοποιείται εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς επηρεασμό της άμεσης ισχύος των εδαφίων (2) και (3), η διαδικασία υποβολής των πιστοποιητικών ασφάλισης στο Διευθυντή, καθώς και η διαδικασία ενημέρωσης του Διευθυντή δύναται να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή, δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5)(α) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κυπριακό πλοίο να εκτελεί πλουν οπουδήποτε στην υδρόγειο, εφόσον ο έχων την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου δεν συμμορφώνεται με την κατά τα εδάφια (1) και (2) υποχρέωσή του.

(β) Απαγορεύεται-

(i) ο κατάπλους σε ή ο απόπλους από λιμένα της Δημοκρατίας,

(ii) τηρουμένων των διατάξεων του διεθνούς δικαίου, η δραστηριοποίηση στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, ή/ και

(iii) ο κατάπλους στην ή ο απόπλους από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας πλοίου, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρει, εφόσον ο έχων την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου δεν συμμορφώνεται με τις κατά τα εδάφια (1) και (3) υποχρεώσεις του.

Πιστοποιητικά ασφάλισης

6.-(1) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο (β) του εδάφιου (1) του άρθρου 5 πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται από τον παροχέα της ασφάλισης δύναται να είναι σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) το όνομα του πλοίου, τον αριθμό IMO και το λιμένα νηολόγησης·

(β) την επωνυμία και διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου·

(γ) το είδος και τη διάρκεια της ασφάλισης·

(δ) την επωνυμία και διεύθυνση του κύριου καταστήματος του παρόχου της ασφάλισης και, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης.

(2) Εάν η γλώσσα στην οποία είναι συνταγμένο το κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου πιστοποιητικό ασφάλισης δεν είναι η Αγγλική, ή Γαλλική, ή Ισπανική, τότε στο εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνεται μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

(3) Χωρίς επηρεασμό της άμεσης ισχύος του άρθρου 5 και του παρόντος άρθρου, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει με σκοπό να διαπιστώσει-

(α) ότι υφίσταται πιστοποιητικό ασφάλισης που πληροί την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 5 και τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, και

(β) ότι η παρεχόμενη ασφάλιση είναι προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, ιδιαίτερα ως προς την επάρκειά της,

δύναται να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ποινικό αδίκημα

7.-(1) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 5 ή/ και 6 ή/ και γνωστοποίησης που εκδίδεται δυνάμει οποιουδήποτε από τα εν λόγω άρθρα, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ή στο Διευθυντή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία περί της ύπαρξης της απαιτούμενης από το άρθρο 5 ασφάλισης, διαπράττει το κατά το εδάφιο (1) ποινικό αδίκημα και υπόκειται στις καθοριζόμενες στο ίδιο εδάφιο ποινές.

(β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έλεγχος συμμόρφωσης κυπριακών πλοίων

8.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των κυπριακών πλοίων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ανεξάρτητα από το που αυτά βρίσκονται στην υδρόγειο.

(2) Άνευ επηρεασμού επιπρόσθετων εξουσιών που χορηγούνται στην αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο,

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου, δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την εκτέλεση πλόων,

(ββ) να διατάζει τέτοιο κυπριακό πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο και παραμένει εκεί:

Νοείται ότι το κυπριακό πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με τέτοια διαταγή της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται αντικρουόμενη διαταγή από τις αρχές άλλου κράτους μέλους, το οποίο ενεργεί ως παράκτιο κράτος δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ.

Έλεγχος συμμόρφωσης αλλοδαπών πλοίων σε λιμάνια της Δημοκρατίας

9.-(1) Η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα, στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα κατά τα προβλεπόμενα στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμο, δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των αλλοδαπών πλοίων, που βρίσκονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο,

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου,

δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την είσοδο αλλοδαπού πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας,

(ββ) να εκδιώκει το αλλοδαπό πλοίο από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3),

(γγ) να απαγορεύει τον απόπλουν αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας,

(δδ) να διατάζει τέτοιο πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο εντός λιμένα της Δημοκρατίας ή/και της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας και παραμένει εκεί.

(3)(α) Απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα για εκδίωξη αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (δδ) του εδαφίου (2), λαμβάνεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου αναφορικά με την κατακράτηση (απαγόρευση απόπλου) πλοίου όταν τίθεται θέμα ασφάλειας.

(β) Η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη απόφασή της για εκδίωξη πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (δδ) του εδαφίου (2).

Έλεγχος συμμόρφωσης αλλοδαπών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας

10.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 9, η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των αλλοδαπών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο, ή

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου,

δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις, μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την είσοδο αλλοδαπού πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας·

(ββ) να εκδιώκει αλλοδαπό πλοίο από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9·

(γγ) να απαγορεύει τη δραστηριοποίηση ή/και τη συνέχιση της δραστηριοποίησης του αλλοδαπού πλοίου στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(δδ) να απαγορεύει τον απόπλουν αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(εε) να διατάζει τέτοιο αλλοδαπό πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας και παραμένει εκεί.

Διοικητικές αποφάσεις και συμμόρφωση με αυτές

11.-(1) Κάθε απόφαση της αρμόδιας αρχής που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 10 του παρόντος Νόμου, καθώς και κάθε απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα, που αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου, καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της δια χειρός ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον πλοίαρχο ή/και τον έχοντα την εκμετάλλευση του επηρεαζόμενου πλοίου, και ισχύει μέχρις ότου είτε ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, είτε ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί στα πλαίσια προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου ή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος.

(2) Σε κάθε απόφαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή-

(α) παραθέτει τους λόγους έκδοσής της, και

(β) πληροφορεί το πρόσωπο, στο οποίο η απόφαση διαβιβάζεται, περί του δικαιώματος του έχοντος την εκμετάλλευση του επηρεαζόμενου πλοίου, ή του αντιπροσώπου του στη Δημοκρατία, να προσβάλουν την απόφαση με ιεραρχική προσφυγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου ή με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος.

(3) ΄Εκαστος εκ των πλοιάρχου και του έχοντος την εκμετάλλευση του επηρεαζόμενου πλοίου υποχρεούται κατά την περίοδο ισχύος της απόφασης να συμμορφώνεται με αυτή.

(4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εξέδωσε απόφαση, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8 ή 10, ή η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα ικανοποιείται ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εξέδωσε απόφαση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9, ανακαλεί την απόφαση γραπτώς και διαβιβάζει τέτοια απόφαση δια χειρός ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πλοίαρχο ή/και στον έχοντα την εκμετάλλευση του επηρεαζόμενου πλοίου.

(5) Πρόσωπο που αρνείται ή/ και παραλείπει να συμμορφωθεί με υποχρέωση που του επιβάλλει το εδάφιο (3) διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Διαπράττει το κατά το εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου ποινικό αδίκημα και υπόκειται στις καθοριζόμενες στο ίδιο εδάφιο ποινές οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι αυτουργός, συνεργός ή σύμβουλος, κατά τα άρθρα 20 έως 23 του Ποινικού Κώδικα, αναφορικά με τη διάπραξη του προαναφερόμενου ποινικού αδικήματος.

Διοικητικό πρόστιμο

12.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διά πράξης ή παράλειψης, παραβαίνει διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/ και κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/ και απόφασης της αρμόδιας αρχής ή της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις οκτώμισι χιλιάδες ευρώ (€8.500), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, αναφορικά με πλοίο που βρίσκεται σε λιμάνι της Δημοκρατίας ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας ή αναφορικά με κυπριακό πλοίο στο οποίο επιβλήθηκε απαγόρευση εκτέλεσης πλόων, η αρμόδια αρχή δύναται:

(α) να ελαττώνει την προθεσμία για υποβολή παραστάσεων σε χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρότερο των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ελάττωση της προθεσμίας δικαιολογείται από τα, κατά περίπτωση, πραγματικά περιστατικά και αιτιολογείται στην ειδοποίηση, και από το χρόνο της ειδοποίησης και

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες.

(3) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. Η απόφαση αυτή-

(α) καθορίζει την παράβαση·

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση-

(Α) με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου και

(Β) με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα και

(γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(4) O Υπουργός δύναται να καθορίζει με οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους επιβαλλόμενου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του επιβαλλομένου διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(5) Το επηρεαζόμενο πρόσωπο και ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούται έκαστος να προσβάλλουν, με ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, την απόφαση της αρμόδιας αρχής, δυνάμει του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικού προστίμου.

(6)(α) Σε περίπτωση άρνησης ή/ και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην αρμόδια αρχή τέτοιο πρόστιμο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(β) Απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου για το οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η οποία αίρεται μόνον όταν καταβληθεί όλο το ποσό ή δοθεί επαρκής εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών. Η εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών μπορεί να διασφαλίζεται με την κατάθεση τραπεζικής εγγύησης ή άλλης μορφής εξασφάλισης αποδεκτής από την αρμόδια αρχή ίσου ποσού από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και με όρους ικανοποιητικούς για την αρμόδια αρχή.

(7) Διοικητικό πρόστιμο επιβαλλόμενο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου επί έχοντος την εκμετάλλευση, αναφορικά με πλοίο του, συνιστά επιβάρυνση επί του πλοίου, η οποία ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων δανειστών, αλλά έπεται της τελευταίας υποθήκης.

(8) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, είτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα-

(α) τα εδάφια (6) και (7) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο∙

(β) η αρμόδια αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.

Προσφυγή ενώπιον του Υπουργού

13.-(1)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου ή ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούται έκαστος να προσβάλουν με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού οποιανδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις της αρμόδιας αρχής ή της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα, η οποία αφορά αυτό το πλοίο και η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(i) άρνηση εισόδου πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας·

(ii) εκδίωξη πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(iii) απαγόρευση απόπλου πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας·

(iv) απαγόρευση εκτέλεσης πλόων επί κυπριακού πλοίου·

(v) διαταγή επί πλοίου όπως μετακινηθεί σε συγκεκριμένο χώρο και παραμείνει εκεί·

(vi) επιβολή διοικητικού προστίμου κατά το άρθρο 12·

(vii) απαγόρευση της δραστηριοποίησής του ή της συνέχισης της δραστηριοποίησής του στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, αναφορικά με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σε σχέση με οποιανδήποτε απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και όχι οι αντίστοιχες διατάξεις του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου.

(β) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση σχετικής απόφασης στον πλοίαρχο του πλοίου ή στον έχοντα την εκμετάλλευση πλοίου ή στον αντιπρόσωπό του στη Δημοκρατία.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις-

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει του παρόντος εδαφίου στον προσφεύγοντα και στον πλοίαρχο του πλοίου, το οποίο αφορά η υπόθεση.

(5) Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη απόφαση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εκδόθηκε από τον Υπουργό ως αρμόδια αρχή, τα εδάφια (1) μέχρι και (4) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, ως εάν να επρόκειτο περί ένστασης στον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση κανονισμών

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που κατά τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Εξουσία τροποποίησης και αντικατάστασης του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου

15. Το Παράρτημα του παρόντος Νόμου δύναται να τροποποιείται ή αντικαθίσταται με διάταγμα του Υπουργού δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα

Παράρτημα

(άρθρο 4(4))

 

Οι περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1969 και των σχετικών Πρωτοκόλλων αυτής του 1976 και 1992 (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1989 έως 2005.

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης και Αποζημίωσης για Ζημιά σε σχέση με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004.

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιά που προκαλείται από τη Ρύπανση Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος.