Υποχρέωση ασφάλισης για ναυτικές απαιτήσεις

5.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου έχει υποχρέωση όπως διαθέτει ασφάλιση, η οποία-

(α) να καλύπτει τέτοιο πλοίο για ναυτικές απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό, δυνάμει των διατάξεων της Σύμβασης LLMC 1996, για ποσό, ανά συμβάν, ίσο προς το συναφές μέγιστο ποσό περιορισμού της ευθύνης, κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση LLMC 1996·

(β) να αποδεικνύεται με τη φύλαξη επί του πλοίου πιστοποιητικού σε ισχύ που έχει εκδοθεί από τον παροχέα της ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.

(2) Επιπροσθέτως της κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) υποχρέωσης, ο έχων την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου έχει υποχρέωση όπως-

(α) καταθέτει στο Διευθυντή αντίγραφο, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, του κατά το άρθρο 6 εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιητικού ασφάλισης·

(β) τηρεί το Διευθυντή ενήμερο περί της αναστολής, τερματισμού, ανανέωσης ή οποιασδήποτε αλλαγής στην ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής παροχέα της ασφάλισης.

(3) Επιπροσθέτως της κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) υποχρέωσης, ο πλοίαρχος, ο έχων την εκμετάλλευση και ο πράκτορας αλλοδαπού πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση όπως-

(α) υποβάλλουν στο Διευθυντή αντίγραφο, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, του κατά το άρθρο 6 εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιητικού ασφάλισης, πριν την είσοδο του πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας ή/ και τη δραστηριοποίησή του στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(β) τηρούν ενήμερο το Διευθυντή περί της αναστολής, τερματισμού, ανανέωσης ή οποιασδήποτε αλλαγής στην ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής παροχέα της ασφάλισης, όταν το πλοίο εισέρχεται ή βρίσκεται σε λιμένα της Δημοκρατίας ή/ και δραστηριοποιείται εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς επηρεασμό της άμεσης ισχύος των εδαφίων (2) και (3), η διαδικασία υποβολής των πιστοποιητικών ασφάλισης στο Διευθυντή, καθώς και η διαδικασία ενημέρωσης του Διευθυντή δύναται να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή, δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5)(α) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κυπριακό πλοίο να εκτελεί πλουν οπουδήποτε στην υδρόγειο, εφόσον ο έχων την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου δεν συμμορφώνεται με την κατά τα εδάφια (1) και (2) υποχρέωσή του.

(β) Απαγορεύεται-

(i) ο κατάπλους σε ή ο απόπλους από λιμένα της Δημοκρατίας,

(ii) τηρουμένων των διατάξεων του διεθνούς δικαίου, η δραστηριοποίηση στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, ή/ και

(iii) ο κατάπλους στην ή ο απόπλους από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας πλοίου, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρει, εφόσον ο έχων την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου δεν συμμορφώνεται με τις κατά τα εδάφια (1) και (3) υποχρεώσεις του.