Πιστοποιητικά ασφάλισης

6.-(1) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο (β) του εδάφιου (1) του άρθρου 5 πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται από τον παροχέα της ασφάλισης δύναται να είναι σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) το όνομα του πλοίου, τον αριθμό IMO και το λιμένα νηολόγησης·

(β) την επωνυμία και διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου·

(γ) το είδος και τη διάρκεια της ασφάλισης·

(δ) την επωνυμία και διεύθυνση του κύριου καταστήματος του παρόχου της ασφάλισης και, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης.

(2) Εάν η γλώσσα στην οποία είναι συνταγμένο το κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου πιστοποιητικό ασφάλισης δεν είναι η Αγγλική, ή Γαλλική, ή Ισπανική, τότε στο εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνεται μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

(3) Χωρίς επηρεασμό της άμεσης ισχύος του άρθρου 5 και του παρόντος άρθρου, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει με σκοπό να διαπιστώσει-

(α) ότι υφίσταται πιστοποιητικό ασφάλισης που πληροί την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 5 και τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, και

(β) ότι η παρεχόμενη ασφάλιση είναι προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, ιδιαίτερα ως προς την επάρκειά της,

δύναται να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.