Ποινικό αδίκημα

7.-(1) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 5 ή/ και 6 ή/ και γνωστοποίησης που εκδίδεται δυνάμει οποιουδήποτε από τα εν λόγω άρθρα, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ή στο Διευθυντή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία περί της ύπαρξης της απαιτούμενης από το άρθρο 5 ασφάλισης, διαπράττει το κατά το εδάφιο (1) ποινικό αδίκημα και υπόκειται στις καθοριζόμενες στο ίδιο εδάφιο ποινές.

(β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική.