Έλεγχος συμμόρφωσης κυπριακών πλοίων

8.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των κυπριακών πλοίων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ανεξάρτητα από το που αυτά βρίσκονται στην υδρόγειο.

(2) Άνευ επηρεασμού επιπρόσθετων εξουσιών που χορηγούνται στην αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο,

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου, δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την εκτέλεση πλόων,

(ββ) να διατάζει τέτοιο κυπριακό πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο και παραμένει εκεί:

Νοείται ότι το κυπριακό πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με τέτοια διαταγή της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται αντικρουόμενη διαταγή από τις αρχές άλλου κράτους μέλους, το οποίο ενεργεί ως παράκτιο κράτος δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ.