Έλεγχος συμμόρφωσης αλλοδαπών πλοίων σε λιμάνια της Δημοκρατίας

9.-(1) Η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα, στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα κατά τα προβλεπόμενα στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμο, δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των αλλοδαπών πλοίων, που βρίσκονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο,

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου,

δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την είσοδο αλλοδαπού πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας,

(ββ) να εκδιώκει το αλλοδαπό πλοίο από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3),

(γγ) να απαγορεύει τον απόπλουν αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας,

(δδ) να διατάζει τέτοιο πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο εντός λιμένα της Δημοκρατίας ή/και της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας και παραμένει εκεί.

(3)(α) Απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα για εκδίωξη αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (δδ) του εδαφίου (2), λαμβάνεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου αναφορικά με την κατακράτηση (απαγόρευση απόπλου) πλοίου όταν τίθεται θέμα ασφάλειας.

(β) Η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη απόφασή της για εκδίωξη πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (δδ) του εδαφίου (2).