Έλεγχος συμμόρφωσης αλλοδαπών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας

10.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 9, η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των αλλοδαπών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο, ή

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου,

δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις, μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την είσοδο αλλοδαπού πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας·

(ββ) να εκδιώκει αλλοδαπό πλοίο από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9·

(γγ) να απαγορεύει τη δραστηριοποίηση ή/και τη συνέχιση της δραστηριοποίησης του αλλοδαπού πλοίου στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(δδ) να απαγορεύει τον απόπλουν αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(εε) να διατάζει τέτοιο αλλοδαπό πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας και παραμένει εκεί.