Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (3) και (4), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε πλοία ολικής χωρητικότητας 300 κόρων ή άνω εφόσον τέτοια πλοία-

(α) είναι κυπριακά·

(β) εισέρχονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν· ή

(γ) δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν, τηρουμένων των διατάξεων του διεθνούς δικαίου.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι φράσεις «είσοδος σε λιμένα της Δημοκρατίας» και «δραστηριοποίηση στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» δεν περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις αβλαβούς διέλευσης κατά τα προβλεπόμενα στον περί της Ρύθμισης της Αβλαβούς Διέλευσης Πλοίων από τα Χωρικά Ύδατα Νόμο.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα πολεμικά πλοία, βοηθητικά πολεμικά ή άλλα κρατικά ή υπό κρατική εκμετάλλευση πλοία που χρησιμοποιούνται για την παροχή δημόσιας μη εμπορικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν.

(4) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των καθεστώτων που θεσπίζονται από τα νομοθετήματα που παρατίθενται στο Παράρτημα.