Εξουσία τροποποίησης και αντικατάστασης του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου

15. Το Παράρτημα του παρόντος Νόμου δύναται να τροποποιείται ή αντικαθίσταται με διάταγμα του Υπουργού δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.