Έκδοση κανονισμών

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που κατά τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.