Προσφυγή ενώπιον του Υπουργού

13.-(1)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου ή ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούται έκαστος να προσβάλουν με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού οποιανδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις της αρμόδιας αρχής ή της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα, η οποία αφορά αυτό το πλοίο και η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(i) άρνηση εισόδου πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας·

(ii) εκδίωξη πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(iii) απαγόρευση απόπλου πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας·

(iv) απαγόρευση εκτέλεσης πλόων επί κυπριακού πλοίου·

(v) διαταγή επί πλοίου όπως μετακινηθεί σε συγκεκριμένο χώρο και παραμείνει εκεί·

(vi) επιβολή διοικητικού προστίμου κατά το άρθρο 12·

(vii) απαγόρευση της δραστηριοποίησής του ή της συνέχισης της δραστηριοποίησής του στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, αναφορικά με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σε σχέση με οποιανδήποτε απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και όχι οι αντίστοιχες διατάξεις του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου.

(β) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση σχετικής απόφασης στον πλοίαρχο του πλοίου ή στον έχοντα την εκμετάλλευση πλοίου ή στον αντιπρόσωπό του στη Δημοκρατία.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις-

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει του παρόντος εδαφίου στον προσφεύγοντα και στον πλοίαρχο του πλοίου, το οποίο αφορά η υπόθεση.

(5) Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη απόφαση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εκδόθηκε από τον Υπουργό ως αρμόδια αρχή, τα εδάφια (1) μέχρι και (4) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, ως εάν να επρόκειτο περί ένστασης στον Υπουργό.