Διοικητικό πρόστιμο

12.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διά πράξης ή παράλειψης, παραβαίνει διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/ και κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/ και απόφασης της αρμόδιας αρχής ή της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις οκτώμισι χιλιάδες ευρώ (€8.500), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, αναφορικά με πλοίο που βρίσκεται σε λιμάνι της Δημοκρατίας ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας ή αναφορικά με κυπριακό πλοίο στο οποίο επιβλήθηκε απαγόρευση εκτέλεσης πλόων, η αρμόδια αρχή δύναται:

(α) να ελαττώνει την προθεσμία για υποβολή παραστάσεων σε χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρότερο των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ελάττωση της προθεσμίας δικαιολογείται από τα, κατά περίπτωση, πραγματικά περιστατικά και αιτιολογείται στην ειδοποίηση, και από το χρόνο της ειδοποίησης και

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες.

(3) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. Η απόφαση αυτή-

(α) καθορίζει την παράβαση·

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση-

(Α) με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου και

(Β) με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα και

(γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(4) O Υπουργός δύναται να καθορίζει με οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους επιβαλλόμενου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του επιβαλλομένου διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(5) Το επηρεαζόμενο πρόσωπο και ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούται έκαστος να προσβάλλουν, με ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, την απόφαση της αρμόδιας αρχής, δυνάμει του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικού προστίμου.

(6)(α) Σε περίπτωση άρνησης ή/ και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην αρμόδια αρχή τέτοιο πρόστιμο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(β) Απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου για το οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η οποία αίρεται μόνον όταν καταβληθεί όλο το ποσό ή δοθεί επαρκής εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών. Η εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών μπορεί να διασφαλίζεται με την κατάθεση τραπεζικής εγγύησης ή άλλης μορφής εξασφάλισης αποδεκτής από την αρμόδια αρχή ίσου ποσού από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και με όρους ικανοποιητικούς για την αρμόδια αρχή.

(7) Διοικητικό πρόστιμο επιβαλλόμενο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου επί έχοντος την εκμετάλλευση, αναφορικά με πλοίο του, συνιστά επιβάρυνση επί του πλοίου, η οποία ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων δανειστών, αλλά έπεται της τελευταίας υποθήκης.

(8) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, είτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα-

(α) τα εδάφια (6) και (7) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο∙

(β) η αρμόδια αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.