Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος·

«αλλοδαπό πλοίο» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό πλοίο·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 3·

«αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα» σημαίνει την αρμόδια αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμο·

«ασφάλιση» σημαίνει ασφάλιση με ή χωρίς ασφαλιστικώς ακάλυπτα ποσά, η οποία περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, ασφάλιση κατά ζημιών του τύπου που παρέχουν σήμερα μέλη της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ασφαλιστικών Οργανισμών (International Group of Protection and Indemnity, “P&I” Clubs), καθώς και άλλες αποτελεσματικές μορφές ασφάλισης (μεταξύ άλλων, αποδεδειγμένη αυτασφάλιση) και χρηματοοικονομική εγγύηση που προσφέρει παρόμοιους όρους κάλυψης·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία δυνάμει του περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικού) Νόμου, όπως η εν λόγω Συμφωνία εκάστοτε τροποποιείται·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου·

«λιμένας της Δημοκρατίας» σημαίνει περιοχή που ορίζεται ως τέτοια δυνάμει του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου·

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη θαλασσοπλοούντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας θαλασσοπλοούντος πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος, αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο·

«Οδηγία 2009/20/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις”·

«πλοίο» σημαίνει πλοίο ή σκάφος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4·

«Σύμβαση LLMC 1996» σημαίνει τη Σύμβαση του 1976 σχετικά με τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, που υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1996, την οποία Σύμβαση και Πρωτόκολλο η Δημοκρατία κύρωσε δυνάμει του περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ως η εν λόγω Σύμβαση εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει στη Δημοκρατία·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.