Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών Νόμος του 2008.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«απινίδωση» σημαίνει παροχή ηλεκτρικής εκκένωσης σε ασθενή με ειδικές συσκευές, που έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά καρδιακού ρυθμού συμβατού με αυτόματη κυκλοφορία·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας και/ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο·

«Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής» ή «ΑΕΑ» σημαίνει συσκευή που -

(α) χορηγεί ηλεκτρική εκκένωση όταν συνδεθεί στο θώρακα του ασθενούς, αφού έχει προγραμματισθεί κατάλληλα,

(β) στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής που αναγνωρίζει τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς, αναγνωρίζει την κοιλιακή μαρμαρυγή και την κοιλιακή ταχυκαρδία, αποφασίζει πότε χρειάζεται απινίδωση και μπορεί να χορηγήσει ηλεκτρική εκκένωση είτε αυτόματα είτε μετά από εντολή από τον χειριστή,

(γ) μπορεί να δώσει γραπτές ή προφορικές οδηγίες για να καθοδηγήσει τη διαδικασία, και

(δ) καταγράφει σε εσωτερική μνήμη τις ενέργειές της κατά τη χρήση της·

«βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση» σημαίνει το συνδυασμό θωρακικών συμπιέσεων ή/και τεχνητής αναπνοής που προσφέρονται σε πρόσωπο που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή·

«δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμο·

«ηλεκτρική εκκένωση» ή «ηλεκτροσόκ» σημαίνει χορήγηση ηλεκτρικής εκκένωσης σε ασθενή με ειδικές συσκευές·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«καρδιακή ανακοπή» σημαίνει την ανεπαρκή ή πλήρως διακοπείσα λειτουργία της καρδιάς, που έχει ως αποτέλεσμα την παύση της αναπνοής και την μη ικανοποιητική παροχή αίματος, ώστε να διατηρηθεί ο ασθενής στη ζωή·

«κοιλιακή μαρμαρυγή» και «κοιλιακή ταχυκαρδία» σημαίνει καρδιακές αρρυθμίες που προκαλούν καρδιακή ανακοπή και, αν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα με απινίδωση, οδηγούν στο θάνατο·

«Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης» ή «ΚΥ.Σ.ΑΝ» σημαίνει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που ιδρύθηκε με βασικό σκοπό τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και είναι εγγεγραμμένος από τις 16 Σεπτεμβρίου 2004 με αριθμό μητρώου 2713 δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου·

«Λειτουργός Αναζωογόνησης» σημαίνει λειτουργό που εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 8(1)·

«υπεύθυνος λειτουργίας χώρου» σημαίνει το διαχειριστή του χώρου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

Υποχρέωση εγκατάστασης ΑΕΑ

3.-(1)(α) ΑΕΑ εγκαθίστανται στους πιο κάτω χώρους:

(α) αεροδρόμια·

(β) λιμάνια·

(γ) οργανωμένους χώρους άθλησης·

(δ) πύργους ναυαγοσωστών·

(ε) δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές·

(στ) τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα·

(ζ) ξενοδοχεία·

(η) κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων· και

(θ) χώρους όπου η άμεση πρόσβαση ιατρικής βοήθειας και εξοπλισμού είναι αδύνατη όπως αεροπλάνα και πλοία.

(β) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμά του να καθορίζει χώρους άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) στους οποίους θα πρέπει να εγκαθίστανται ΑΕΑ.

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση, στην οποία εργοδοτούνται ή διακινούνται πέραν των πεντακοσίων (500) προσώπων την ημέρα, εγκαθιστά ΑΕΑ στους χώρους της.

(2) Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τοποθετούν τόσους ΑΕΑ, σε περίοπτο μέρος, με την κατάλληλη σηματοδότηση, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ILCOR), και σε τέτοια σημεία, ώστε να μη χρειάζεται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο λεπτά πεζοπορίας μέχρι να μεταφερθεί επί τόπου τέτοιος ΑΕΑ.

(3) Κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση που υπέχει ευθύνη εγκατάστασης ΑΕΑ στους χώρους της με βάση το εδάφιο (1), διασφαλίζει ότι οι οδηγίες χρήσεως του ΑΕΑ θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.

Εθελοντική εγκατάσταση ΑΕΑ

4.-(1) Δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση που δεν υπέχει υποχρέωση εγκατάστασης ΑΕΑ με βάση το άρθρο 3, δύναται να εγκαταστήσει εθελοντικά ΑΕΑ στους χώρους της και εφαρμόζονται και σε αυτή τη δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση που εγκαθιστά εθελοντικά ΑΕΑ, ενημερώνει σχετικά για το γεγονός αυτό τον Υπουργό.

Υπεύθυνοι λειτουργίας χώρου

5. Κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση ορίζει εγγράφως το πρόσωπο, το οποίο είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας χώρου, για εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους υπεύθυνους λειτουργίας χώρου με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.

Υποχρεώσεις συναφείς με την εγκατάσταση ΑΕΑ

6. Κάθε υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση, που εγκαθιστά ΑΕΑ, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Δηλώνει τα στοιχεία της συσκευής και τον ακριβή χώρο τοποθέτησης της συσκευής στο Λειτουργό Αναζωογόνησης, ο οποίος διατηρεί όλα τα δεδομένα για τη χρήση των ΑΕΑ στη Δημοκρατία και ο οποίος υποβάλλει τα στοιχεία αυτά στο ΚΥ.Σ.ΑΝ εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους·

(β) αναφέρει οποιαδήποτε περιστατικά χρήσης ΑΕΑ στο ΚΥ.Σ.ΑΝ και υποβάλλει για επεξεργασία στο ΚΥ.Σ.ΑΝ τα δεδομένα που καταγράφει η συσκευή αυτόματα με τη χρήση της·

(γ) ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση και συντήρηση του ΑΕΑ·

(δ) μεριμνά για την εκπαίδευση μέρους ή όλου του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο εγκατάστασης του ΑΕΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες και συμβουλές του ΚΥ.Σ.ΑΝ που ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council)· και

(ε) διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, ένα τουλάχιστο εκπαιδευμένο άτομο στο χώρο εγκατάστασης κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή ιδιωτικής επιχείρησης όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο ΑΕΑ:

Νοείται ότι κάθε υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση, που εγκαθιστά ΑΕΑ, δεν είναι υπεύθυνος για κακή χρήση του ΑΕΑ από τρίτους ή για κακή χρήση σε περίπτωση κλοπής του ή σε περίπτωση χρήσης του για σκοπό άλλο από αυτό που του αποδίδεται στον παρόντα Νόμο.

Έλεγχος και εποπτεία ΑΕΑ

7.-(1) Κάθε υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση ελέγχει και εποπτεύει κάθε ΑΕΑ που είναι εγκατεστημένος στον χώρο, για τον οποίο είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Ο υπεύθυνος κάθε ΑΕΑ έχει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Λειτουργοί Αναζωογόνησης

8.-(1) Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτεί τόσους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council), ως Λειτουργούς Αναζωογόνησης, όσους αυτή θεωρεί αναγκαίους, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Κάθε Λειτουργός Αναζωογόνησης έχει αρμοδιότητα -

(α) να υποβάλλει εισηγήσεις και εκθέσεις στην αρμόδια αρχή και να τη συμβουλεύει για θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση των ΑΕΑ·

(β) να εισέρχεται και να ασκεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε χώρους, όπου είναι εγκατεστημένοι ΑΕΑ, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 και στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(γ) να αναφέρει στην αρμόδια αρχή κάθε περίπτωση, κατά την οποία οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών δεν έχει τηρηθεί ή δεν τηρείται, και να τη συμβουλεύει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

(δ) να καθορίζει και να εφαρμόζει κεντρικό σύστημα συνεχούς αναφοράς, ελέγχου ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης·

(ε) να κατευθύνει και συντονίζει τις υπηρεσίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης των θυμάτων καρδιακής ανακοπής.

(3) Κάθε Λειτουργός Αναζωογόνησης δύναται, κατά πάντα εύλογο χρόνο, και αφού επιδείξει το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να ελέγχει, για σκοπούς διαπίστωσης της διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος με βάση τον παρόντα Νόμο, οποιονδήποτε ΑΕΑ για τον οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(β) να ελέγχει οποιονδήποτε ΑΕΑ, με σκοπό την άσκηση ετήσιου ή έκτακτου ελέγχου ή επιθεώρησης, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(γ) να απαιτεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας χώρου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 και στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου ή άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο, τη διενέργεια οποιουδήποτε επιτόπιου δοκιμαστικού ελέγχου της λειτουργίας του ΑΕΑ, ο οποίος έχει εγκατασταθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και, σε περίπτωση που διαπιστώνεται βλάβη ή κακή λειτουργία του, να απαιτεί την άμεση αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή του.

(4) Ο υπεύθυνος ή οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο για ΑΕΑ, στον οποίο διεξάγεται έλεγχος και επιθεώρηση δυνάμει του παρόντος άρθρου, οφείλει να μεριμνά ώστε να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στο Λειτουργό Αναζωογόνησης για την ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιθεώρησης και οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Λειτουργού Αναζωογόνησης.

Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ

9.-(1)(α) Πρόσωπο, φορέας ή σύνδεσμος, δύναται, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, να παρέχει εκπαίδευση σε πρόγραμμα βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ.

(β) Η αρμόδια αρχή, κατά τη διαδικασία έγκρισης των προσώπων ή φορέων ή συνδέσμων που δύνανται να παρέχουν εκπαίδευση σε πρόγραμμα βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ σύμφωνα με την παράγραφο (α), λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές για εκπαίδευση στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) τις οποίες εκδίδει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council).

(γ) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο ΚΥ.Σ.ΑΝ τα ονόματα των προσώπων, φορέων ή συνδέσμων που έχει εγκρίνει για να παρέχουν πρόγραμμα δυνάμει της παραγράφου (α).

(2)(α) Το πρόγραμμα το οποίο δύναται να παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) πρέπει να είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council).

(β) Το ΚΥ.Σ.ΑΝ κοινοποιεί στα πρόσωπα τα οποία παρέχουν πρόγραμμα δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1):

(i) το εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του·

(ii) τη διαδικασία που καθορίζεται στους αλγορίθμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής σε δημόσιο χώρο καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της.

Παροχή βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήση ΑΕΑ

10.-(1) Πρόσωπο που είναι παρόν σε περιστατικό καρδιακής ή αναπνευστικής ή καρδιοπνευμονικής ανακοπής και συμβάλλει στην προσπάθεια για αναζωογόνηση με παροχή βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ή/και χρήση ΑΕΑ, δεν έχει ποινική ή αστική ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας των προσπαθειών διάσωσης του θύματος ή τραυματισμό του θύματος, εφόσον -

(α) ενεργεί με καλή θέληση και έχει εκπαιδευθεί στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στη χρήση του ΑΕΑ σε εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ που είναι εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) και πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω Συμβουλίου για τη διατήρηση της γνώσης αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής· και

(β) οι ενέργειές του κατά τη διάρκεια του χειρισμού του περιστατικού είναι σύμφωνες με ό,τι έχει διδαχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα που παρακολούθησε ή, σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες αυτές είναι στα πλαίσια των αναμενόμενων ενεργειών από λογικό άτομο που προσπαθεί να σώσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του.

(2) Πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες σε ένδειξη καλής θέλησης στη διάρκεια καρδιακής ανακοπής, με ή χωρίς χρήση ΑΕΑ, και δεν έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα, δεν υπέχει ποινική ή αστική ευθύνη, εφόσον -

(α) ακολουθήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στους αλγορίθμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής σε δημόσιο χώρο· ή

(β) δεν έχει ενεργήσει με τρόπο που είναι κακόβουλος ή με τρόπο που οποιοδήποτε λογικό πρόσωπο αντιλαμβάνεται ότι είναι επιζήμιος για την υγεία.

Ποινικά αδικήματα

11.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 και 7 του παρόντος Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού προσώπου, ή πρόσωπο που εμφανιζόταν ότι ενεργούσε με τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση με το αδίκημα αυτό.

(3) Όταν τα μέλη νομικού προσώπου διευθύνουν τις υποθέσεις του, εφαρμόζεται το εδάφιο (1) σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις μέλους που αφορούν τις αρμοδιότητες του διευθυντή ωσάν να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.

Έκδοση Κανονισμών

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται να καθορισθεί ή είναι δεκτικό καθορισμού, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τα προσόντα και την κατάρτιση των προσώπων που δύνανται να χρησιμοποιούν ΑΕΑ·

(β) τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ΑΕΑ και ο συναφής συνοδευτικός εξοπλισμός τους·

(γ) τον τρόπο, τη συχνότητα ή το χρόνο άσκησης του ελέγχου και επιθεώρησης των ΑΕΑ.

(3) Η έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

13.-(1) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εν όλω ή εν μέρει σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ειδική διάταξη για αναστολή της υποχρέωσης εγκατάστασης ΑΕΑ

14. Η εφαρμογή των διατάεξων των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 αναστέλλεται μέχρι την την 30η Ιουνίου 2010.