Παροχή βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήση ΑΕΑ

10.-(1) Πρόσωπο που είναι παρόν σε περιστατικό καρδιακής ή αναπνευστικής ή καρδιοπνευμονικής ανακοπής και συμβάλλει στην προσπάθεια για αναζωογόνηση με παροχή βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ή/και χρήση ΑΕΑ, δεν έχει ποινική ή αστική ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας των προσπαθειών διάσωσης του θύματος ή τραυματισμό του θύματος, εφόσον -

(α) ενεργεί με καλή θέληση και έχει εκπαιδευθεί στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στη χρήση του ΑΕΑ σε εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ που είναι εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) και πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω Συμβουλίου για τη διατήρηση της γνώσης αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής· και

(β) οι ενέργειές του κατά τη διάρκεια του χειρισμού του περιστατικού είναι σύμφωνες με ό,τι έχει διδαχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα που παρακολούθησε ή, σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες αυτές είναι στα πλαίσια των αναμενόμενων ενεργειών από λογικό άτομο που προσπαθεί να σώσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του.

(2) Πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες σε ένδειξη καλής θέλησης στη διάρκεια καρδιακής ανακοπής, με ή χωρίς χρήση ΑΕΑ, και δεν έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα, δεν υπέχει ποινική ή αστική ευθύνη, εφόσον -

(α) ακολουθήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στους αλγορίθμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής σε δημόσιο χώρο· ή

(β) δεν έχει ενεργήσει με τρόπο που είναι κακόβουλος ή με τρόπο που οποιοδήποτε λογικό πρόσωπο αντιλαμβάνεται ότι είναι επιζήμιος για την υγεία.