Παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ

9.-(1)(α) Πρόσωπο, φορέας ή σύνδεσμος, δύναται, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής, να παρέχει εκπαίδευση σε πρόγραμμα βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ.

(β) Η αρμόδια αρχή, κατά τη διαδικασία έγκρισης των προσώπων ή φορέων ή συνδέσμων που δύνανται να παρέχουν εκπαίδευση σε πρόγραμμα βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ σύμφωνα με την παράγραφο (α), λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές για εκπαίδευση στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) τις οποίες εκδίδει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council).

(γ) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στο ΚΥ.Σ.ΑΝ τα ονόματα των προσώπων, φορέων ή συνδέσμων που έχει εγκρίνει για να παρέχουν πρόγραμμα δυνάμει της παραγράφου (α).

(2)(α) Το πρόγραμμα το οποίο δύναται να παρέχεται δυνάμει του εδαφίου (1) πρέπει να είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council).

(β) Το ΚΥ.Σ.ΑΝ κοινοποιεί στα πρόσωπα τα οποία παρέχουν πρόγραμμα δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1):

(i) το εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης του ΑΕΑ καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του·

(ii) τη διαδικασία που καθορίζεται στους αλγορίθμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής σε δημόσιο χώρο καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της.