Λειτουργοί Αναζωογόνησης

8.-(1) Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτεί τόσους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council), ως Λειτουργούς Αναζωογόνησης, όσους αυτή θεωρεί αναγκαίους, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Κάθε Λειτουργός Αναζωογόνησης έχει αρμοδιότητα -

(α) να υποβάλλει εισηγήσεις και εκθέσεις στην αρμόδια αρχή και να τη συμβουλεύει για θέματα που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση των ΑΕΑ·

(β) να εισέρχεται και να ασκεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε χώρους, όπου είναι εγκατεστημένοι ΑΕΑ, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 και στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(γ) να αναφέρει στην αρμόδια αρχή κάθε περίπτωση, κατά την οποία οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών δεν έχει τηρηθεί ή δεν τηρείται, και να τη συμβουλεύει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν·

(δ) να καθορίζει και να εφαρμόζει κεντρικό σύστημα συνεχούς αναφοράς, ελέγχου ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης·

(ε) να κατευθύνει και συντονίζει τις υπηρεσίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και βελτίωση του ποσοστού επιβίωσης των θυμάτων καρδιακής ανακοπής.

(3) Κάθε Λειτουργός Αναζωογόνησης δύναται, κατά πάντα εύλογο χρόνο, και αφού επιδείξει το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να ελέγχει, για σκοπούς διαπίστωσης της διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος με βάση τον παρόντα Νόμο, οποιονδήποτε ΑΕΑ για τον οποίο έχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(β) να ελέγχει οποιονδήποτε ΑΕΑ, με σκοπό την άσκηση ετήσιου ή έκτακτου ελέγχου ή επιθεώρησης, για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(γ) να απαιτεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας χώρου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 και στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου ή άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο, τη διενέργεια οποιουδήποτε επιτόπιου δοκιμαστικού ελέγχου της λειτουργίας του ΑΕΑ, ο οποίος έχει εγκατασταθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και, σε περίπτωση που διαπιστώνεται βλάβη ή κακή λειτουργία του, να απαιτεί την άμεση αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή του.

(4) Ο υπεύθυνος ή οποιοδήποτε άλλο υπεύθυνο κατά τη δεδομένη στιγμή πρόσωπο για ΑΕΑ, στον οποίο διεξάγεται έλεγχος και επιθεώρηση δυνάμει του παρόντος άρθρου, οφείλει να μεριμνά ώστε να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στο Λειτουργό Αναζωογόνησης για την ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιθεώρησης και οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Λειτουργού Αναζωογόνησης.