Έλεγχος και εποπτεία ΑΕΑ

7.-(1) Κάθε υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση ελέγχει και εποπτεύει κάθε ΑΕΑ που είναι εγκατεστημένος στον χώρο, για τον οποίο είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Ο υπεύθυνος κάθε ΑΕΑ έχει την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.