Υποχρεώσεις συναφείς με την εγκατάσταση ΑΕΑ

6. Κάθε υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση, που εγκαθιστά ΑΕΑ, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Δηλώνει τα στοιχεία της συσκευής και τον ακριβή χώρο τοποθέτησης της συσκευής στο Λειτουργό Αναζωογόνησης, ο οποίος διατηρεί όλα τα δεδομένα για τη χρήση των ΑΕΑ στη Δημοκρατία και ο οποίος υποβάλλει τα στοιχεία αυτά στο ΚΥ.Σ.ΑΝ εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους·

(β) αναφέρει οποιαδήποτε περιστατικά χρήσης ΑΕΑ στο ΚΥ.Σ.ΑΝ και υποβάλλει για επεξεργασία στο ΚΥ.Σ.ΑΝ τα δεδομένα που καταγράφει η συσκευή αυτόματα με τη χρήση της·

(γ) ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση και συντήρηση του ΑΕΑ·

(δ) μεριμνά για την εκπαίδευση μέρους ή όλου του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο εγκατάστασης του ΑΕΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες και συμβουλές του ΚΥ.Σ.ΑΝ που ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council)· και

(ε) διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, ένα τουλάχιστο εκπαιδευμένο άτομο στο χώρο εγκατάστασης κατά τη διάρκεια των καθορισμένων ωρών λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή ιδιωτικής επιχείρησης όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο ΑΕΑ:

Νοείται ότι κάθε υπεύθυνος λειτουργίας χώρου σε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση, που εγκαθιστά ΑΕΑ, δεν είναι υπεύθυνος για κακή χρήση του ΑΕΑ από τρίτους ή για κακή χρήση σε περίπτωση κλοπής του ή σε περίπτωση χρήσης του για σκοπό άλλο από αυτό που του αποδίδεται στον παρόντα Νόμο.