Υπεύθυνοι λειτουργίας χώρου

5. Κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση ορίζει εγγράφως το πρόσωπο, το οποίο είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας χώρου, για εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους υπεύθυνους λειτουργίας χώρου με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.