Εθελοντική εγκατάσταση ΑΕΑ

4.-(1) Δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση που δεν υπέχει υποχρέωση εγκατάστασης ΑΕΑ με βάση το άρθρο 3, δύναται να εγκαταστήσει εθελοντικά ΑΕΑ στους χώρους της και εφαρμόζονται και σε αυτή τη δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση που εγκαθιστά εθελοντικά ΑΕΑ, ενημερώνει σχετικά για το γεγονός αυτό τον Υπουργό.