Υποχρέωση εγκατάστασης ΑΕΑ

3.-(1)(α) ΑΕΑ εγκαθίστανται στους πιο κάτω χώρους:

(α) αεροδρόμια·

(β) λιμάνια·

(γ) οργανωμένους χώρους άθλησης·

(δ) πύργους ναυαγοσωστών·

(ε) δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές·

(στ) τράπεζες και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα·

(ζ) ξενοδοχεία·

(η) κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων· και

(θ) χώρους όπου η άμεση πρόσβαση ιατρικής βοήθειας και εξοπλισμού είναι αδύνατη όπως αεροπλάνα και πλοία.

(β) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμά του να καθορίζει χώρους άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) στους οποίους θα πρέπει να εγκαθίστανται ΑΕΑ.

(γ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση, στην οποία εργοδοτούνται ή διακινούνται πέραν των πεντακοσίων (500) προσώπων την ημέρα, εγκαθιστά ΑΕΑ στους χώρους της.

(2) Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τοποθετούν τόσους ΑΕΑ, σε περίοπτο μέρος, με την κατάλληλη σηματοδότηση, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ILCOR), και σε τέτοια σημεία, ώστε να μη χρειάζεται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο λεπτά πεζοπορίας μέχρι να μεταφερθεί επί τόπου τέτοιος ΑΕΑ.

(3) Κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση που υπέχει ευθύνη εγκατάστασης ΑΕΑ στους χώρους της με βάση το εδάφιο (1), διασφαλίζει ότι οι οδηγίες χρήσεως του ΑΕΑ θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.